E-Learning

E-Learning

Ingegeven door de ontgroening en de vergrijzing, hebben overheden steeds vaker te maken met een instroom van nieuwe medewerkers op hbo en universitair niveau die geen politiek-ambtelijke achtergrond hebben. Deze nieuwe medewerkers voldoen weliswaar op vakinhoudelijk niveau, maar hebben een blinde vlek als het gaat om het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving. De specifieke kennis van het werken in een politiek-bestuurlijke organisatie ontbreekt in meerdere gevallen, waardoor het voor deze nieuwkomers moeilijk is om aan te haken. Dit kan leiden tot beleidsstukken die de context net niet raken, waardoor inspanningen nodig zijn om dit recht te zetten. En als dit hiaat niet tijdig wordt herkend, kan dit leiden tot uitstroom.

Eisen aan leidinggevenden en organisatie

Het is voor managers en leidinggevenden van belang dat zij zich bewust zijn van de specifieke aspecten die een rol spelen bij het werken binnen overheidsorganisaties. En deze aspecten inzichtelijk te maken voor nieuwe medewerkers. In toenemende mate moet daarbij rekening gehouden worden met de kennis en competenties die nodig zijn om invulling te kunnen geven aan de regierol van de overheid. Als het gaat om schoolverlaters, vraag dit bovendien inzicht in de kenmerken en eigenschappen van de nieuwe generatie. Weet jij op welke wijze zij hun werk inrichten? En op welke wijze zij aangestuurd willen worden? De nieuwe generatie is snel verveeld en zoekt steeds nieuwe uitdagingen. Wat is er voor nodig om deze generatie te behouden voor de toekomst? Bied jij bijvoorbeeld voldoende mogelijkheden voor taakroulatie?

Wegwijs in een politiek-bestuurlijke omgeving

Om optimaal te kunnen functioneren zullen medewerkers wegwijs gemaakt moeten worden in hun nieuwe werkveld. Basiskennis over het staatsbestel, de Algemene wet bestuursrecht, financiën, de begrotingscyclus en beleidsprocessen is onontbeerlijk om efficiënt te kunnen werken. En het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving vraagt om de ontwikkeling van specifieke vaardigheden. Het werken binnen een complex krachtenveld mag geen geheimen kennen. Hiervoor dienen medewerker te beschikken over een grote mate van omgevingsbewustzijn en een hoge politieke antenne.

Wat wij voor jou kunnen betekenen

  • Inzichtelijk maken van de specifieke elementen in het werken voor de overheid;
  • Creëren van bewustwording van de effecten van deze elementen op het werken bij de overheid;
  • Ontwikkelen van kennis en competenties die nodig zijn om te kunnen werken in een politiek-bestuurlijke omgeving;
  • Kenmerken van de nieuwe generatie instromers inzichtelijk maken voor leidinggevenden en managers;
  • Inzichtelijk maken van de eisen die deze generatie stelt aan een leidinggevende en wat deze op zijn beurt daarvoor nodig heeft vanuit de organisatie;
  • Nieuwe generatie medewerkers kennis en vaardigheden aanleren om efficiënt te kunnen werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.