Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 2 (ABW2)

Ontwikkel je juridische, technische en managementvaardigheden

1e startmoment

08-09-2021

Niveau

HBO niveau

Duur

12 maanden

Studievormen

Dag

Meer informatie

Download brochure

Erkende opleiding

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Technisch bouwrecht

(6 dagen)
Bouwrecht

 • Het Bouwbesluit 2012
 • Andere relevante wetgeving
 • Nieuwe ontwikkelingen: Wet kwaliteitszorg en Omgevingswet
 • Bouwtekeningen, STABU-bestek, UAV2012
 • Gebruiksfuncties
 • Specifieke begrippen in het Bouwbesluit
 • Melden van sloopwerkzaamheden
 • Normen en praktijkrichtlijnen

Bruikbaarheid en toegankelijkheid

 • Verblijfsgebied, verblijfsruimte, ruimtefuncties
 • Toilet- en badruimte, ruimtefuncties
 • Woonfunctie
 • Hoogteverschillen, toegankelijkheid

Veiligheid

 • Constructieve veiligheidsnormen
 • Gebruiks- en inbraakveiligheid
 • Brandveiligheid
 • Brandcompartimenten, vluchtroutes

Gezondheid

 • Wering van vocht, ongedierte
 • Geluid
 • Ventilatie
 • Luchtverversing
 • Daglicht

Energie en milieu

 • Energiezuinigheid
 • Behaaglijkheid
 • Het Protocol van Kyoto
 • Thermische isolatie
 • EPC, GRP, BREEAM, BENG

Bijzondere bepalingen en afwijkende bouwwerken

 • Tunnelveiligheid
 • Veiligheidszones en plasbrandgebieden
 • Woonwagens algemeen en volgens Bouwbesluit 2012
 • Drijvende bouwwerken algemeen en volgens Bouwbesluit 2012

Bestuurlijk juridische kant van bouw- en woningtoezicht

(6 dagen)
Inleiding recht

 • Bestuursorganen van het Rijk, provincie en gemeente
 • Het wetgevingsproces in Nederland
 • De EU en de Europese wetten

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 • De vormen van bevoegdheid (attributie, delegatie en mandaat)
 • De beginselen van behoorlijk bestuur
 • Het bestuursprocesrecht op hoofdlijnen
 • Rechtsbescherming (bezwaar, beroep en hoger beroep)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 • De doelstellingen van de Wabo
 • De opbouw van de Wabo, het Besluit omgevingsrecht en de ministeriële Regeling omgevingsrecht
 • De omgevingsvergunning

Vergunningvrij bouwen

 • Categorieën vergunningvrij bouwen
 • Uitzonderingen op vergunningvrij bouwen
 • De kruimellijst
 • Transformatie van gebouwen

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

 • De structuurvisie
 • Het bestemmingsplan
 • Andere instrumenten

Wro en planschade

 • Schade
 • Normaal maatschappelijk risico
 • Voorzienbaarheid
 • Risicoaanvaarding
 • Procedure

Milieu en natuur

 • Wet milieubeheer
 • Wet ammoniak en veehouderij
 • Wet geurhinder en veehouderij
 • Besluit externe veiligheid inrichtingen
 • Milieu-effectrapportage
 • Wet geluidhinder
 • Wet natuurbescherming

Diverse wetten

 • Erfgoedwet/Monumentenwet
 • Crisis- en herstelwet
 • Onteigeningswet
 • Wet voorkeursrecht gemeenten
 • Ontgrondingenwet
 • Waterwet
 • Wet openbaarheid van bestuur
 • Wet Bibob
 • Omgevingswet
 • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Handhaving

 • Last onder bestuursdwang
 • Last onder dwangsom
 • Bestuurlijke boete

Overheidsaansprakelijkheid en pleiten/verweer voeren

 • Onrechtmatige besluiten
 • Nalaten of falend toezicht
 • Verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie
 • Vereisten van een pleit- of verweerschrift

Management en organisatie

(6 dagen)

 • Verschillende soorten organisaties
 • Management en besluitvorming
 • Organisaties en hun omgeving
 • Concurrentie en strategie
 • Operationeel management
 • Leidinggeven en ontwikkelen
 • Motiveren en belonen
 • Organisatiestructuur, sturing en coördinatie

Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 2 (ABW2)

Ontwikkel je juridische, technische en managementvaardigheden

1e startmoment

08-09-2021

Niveau

HBO niveau

Duur

12 maanden

Studievormen

Dag

Meer informatie

Download brochure

Erkende opleiding

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs geven je graag deskundig advies op basis van jouw loopbaan en leerdoelen. Je kunt ons telefonisch bereiken, via WhatsApp of e-mail. Ma t/m Vrij 08:00 – 18:00 uur.

Ben je op zoek naar opleidingsadvies?

Kom gezellig langs voor een kop koffie/thee en bespreek je wensen met een van onze opleidingsadviseurs. Krijg antwoord op je vragen en ga met een helder opleidingsadvies de deur uit.
Zien we je dan?

Ervaringen & beoordelingen van onze studenten

Lees hier hoe onze studenten de opleidingen van Bestuursacademie Nederland ervaren en beoordelen.