Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Afdelingen en medewerkers die zich bezig houden met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn nog volop bezig de omslag van claim- en aanbodgericht werken naar vraag- en resultaatgericht werken te maken. En gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun burgers. Ook hierbij staat het versterken van de zelfregie van kwetsbare burgers centraal. Om hier effectief invulling aan te geven zullen gemeenten in cocreatie met burgers en aanbieders van zorg beleid moeten maken. De toekomst en de samenhang tussen de beleidsterreinen werk, zorg en welzijn is daarbij van groot belang.

Organisatie en beleid

Om optimaal invulling te kunnen geven aan de nieuwe rol van gemeenten is een heldere visie op de beleidsterreinen werk, zorg en welzijn een must. Daarop kan steeds worden teruggegrepen bij het maken van organisatorische en beleidsmatige keuzes. Daartoe moet inzicht worden verkregen in de doelgroepen en de vraag naar zorg. Maar ook in het aanbod van AWBZ-instellingen en andere welzijnsorganisaties. Intensief contact met kwetsbare burgers en aanbieders is de sleutel naar passende zorgoplossingen. Om te komen tot beleid zal de participatie en zelfredzaamheid van burgers het uitgangspunt moeten vormen. Vervolgens kunnen er keuzes gemaakt worden als het gaat om bijvoorbeeld de toekenning van zorg aan cliënten, het stellen van indicatiecriteria, keuzevrijheid en PGB. Het is zaak eerst dergelijke keuzes te maken. Deze zijn immers van invloed op het klant-, inkoop- en subsidieproces.

Samenwerking (met AWBZ-instellingen)

Om de wetgeving optimaal uit te kunnen voeren is intensieve samenwerking met AWBZ-instellingen vereist. Gemeenten zullen inzicht moeten krijgen in de diensten van aanbieders. Op welke doelgroepen richten zij zich? Wat maakt hun aanbod uniek? Met wie werken ze samen? Het is van belang in gesprek te geraken met aanbieders. Denk daarbij niet alleen aan de huidige aanbieders, maar ook aan welzijnsorganisaties en organisaties die actief zijn in de vrijwillige zorg. En organiseer co-creatiesessies met cliënten en aanbieders en ontwikkel ideeën over vernieuwende arrangementen. Op die manier kan een optimale match ontstaan tussen vraag en aanbod. Zet vervolgens de kwaliteitseisen uiteen en maak heldere prestatieafspraken met samenwerkingspartners.

Vraag- en stuurgericht werken (participatie en zelfredzaamheid)

Gemeenten zullen de tekorten in de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van burgers moeten 'compenseren'. Hiertoe is een goed inzicht in de verschillende doelgroepen en hun behoefte vereist. Dit vraagt tijd en aandacht, want de problematiek van kwetsbare burgers kan onderling sterk verschillen. Het is aan te raden hiervoor ook contact te zoeken met instellingen, welzijnsorganisaties en sociale werkbedrijven. Zij doen immers ook onderzoek naar doelgroepen en doelgroepspecifieke verschillen. Tevens verkennen zij het aanbod van de verschillende aanbieders om zich te profileren. Alleen een grondige verkenning van de doelgroepen maakt vraag- en stuurgericht werken echt mogelijk.

Kennis en competenties

Het zijn de mensen in jouw organisatie die ervoor zorgen dat deze operatie succesvol wordt voltooid. Vanzelfsprekend zullen zij goed voorbereid moeten worden op consequenties die de vernieuwde wetgeving met zich meebrengt. Je zal inzichtelijk moeten maken welke gevolgen de veranderingen hebben in het takenpakket en de verantwoordelijkheden voor de verschillende medewerkers. Daarmee krijg je inzicht in de kennis en competenties waarover medewerkers moeten beschikken. Denk bijvoorbeeld aan de gesprekstechnieken die ervoor moeten zorgen dat mensen aangesproken worden op participatie en zelfredzaamheid, maar die tegelijk bewaken dat mantelzorgers niet worden overvraagd. En aan vraagverlegenheid: cliënten durven en willen vaak niet vragen wat ze nodig hebben.

Wat wij voor je kunnen betekenen

  • het inzichtelijk maken van de gevolgen van de decentralisatie
  • het ondersteunen bij visieontwikkeling rondom decentralisatie
  • het in kaart brengen van organisatorische en beleidsmatige keuzes
  • het inzichtelijk maken van doelgroepen en hun behoeften
  • het inzichtelijk maken van samenwerkingsmogelijkheden met AWBZ-instellingen en andere welzijnsorganisaties
  • het inrichten van een optimale samenwerking met samenwerkingspartners
  • het inzichtelijke maken van taken en verantwoordelijkheden
  • het opleiden en trainen van medewerkers binnen de sociale zekerheid

Open opleidingen en trainingen

We verzorgen een gevarieerd pakket open opleidingen en trainingen:
Complexe Woonvoorzieningen voor de Wmo-consulent
Senior Wmo-consulent (Post HBO)
Wmo Introductie
Inkopen van Zorg
Wmo Indicatiestelling en Voorzieningen
Wmo Rapportage en Verantwoording
Wmo-consulent

 

Bekijk alle relevante opleidingen en trainingen voor het sociaal domein

Heb je vragen?

incompany@bestuursacademie.nl
035 - 7 604 860