Participatiewet

Participatiewet

De hervorming van de WWB, WSW en de Wet Wajong naar de Participatiewet is een grootschalige operatie. Het vergt tijd en aandacht om de wijzigingen die de nieuwe wetgeving met zich meebrengt in je organisatie te implementeren. Wat betekent de Participatiewet voor jouw organisatie en medewerkers? Wat betekent dit voor taken en verantwoordelijkheden van medewerkers binnen de sociale zekerheid? Welke kennis en competenties zijn vereist? En wat zijn de juridische consequenties van de Participatiewet? Op welke wijze kun je tot een succesvolle samenwerking komen met externe partijen? En is het zinvol om samen te werken met andere gemeenten?

Organisatie en beleid

Het is voor gemeenten en Sociale Diensten van belang inzichtelijk te maken welke gevolg de (aanloop naar de) Participatiewet met zich meebrengt. Om de nieuwe wetgeving op de juiste wijze uit te kunnen voeren moeten organisatorische en beleidsmatige keuzes gemaakt worden. Deze moeten erop gericht zijn een integrale aanpak mogelijk te maken. Dat is immers het uitgangspunt van de nieuwe wet. Het is zaak het krachtenveld rondom de Participatiewet in kaart te brengen. Op die manier kan, samen met werkgevers, UWV, welzijnsorganisaties en sociale werkbedrijven, worden gezocht naar de wijze waarop de verschillende klantgroepen optimaal gefaciliteerd kunnen worden. Daarbij dient ook te worden gekeken naar de toekomst en de relatie met de Wmo (en de AWBZ die hiervan onderdeel gaat uitmaken), en de jeugdzorg.

Kennis en competenties

Het spreekt voor zich dat er voor medewerkers die de wet uit moeten gaan voeren ook veel verandert. Het is verstandig het toekomstige profiel van Klantmanagers, Inkomensconsulenten en andere medewerkers binnen de sociale zekerheid inzichtelijk te maken. Op basis daarvan kunnen de taken en verantwoordelijkheden die met de Participatiewet samenhangen worden verdeeld. Bovendien wordt duidelijk over welke kennis en competenties medewerkers dienen te beschikken om de wetgeving optimaal uit te kunnen voeren.

Slimmer (samen)werken

De invoering van de Participatiewet gaat gepaard met bezuinigingen op zowel het re-integratiebudget als op de sociale werkvoorziening. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden als het gaat om effectiever, efficiënter en slimmer werken. Een intensieve samenwerking met externe partijen is hierbij onontbeerlijk. Door het opstellen van kwaliteitseisen en het maken van heldere prestatieafspraken behoud je de regie en kun je optimaal en efficiënt samenwerken. Om aansluiting te kunnen houden met de arbeidsmarkt is een optimale werkgeversbenadering zeer wenselijk.

Wat wij voor je kunnen betekenen

het inzichtelijk maken van de gevolgen van de Participatiewet;

  • het in kaart brengen van organisatorische en beleidsmatige keuzes;
  • het inzichtelijk maken van taken en verantwoordelijkheden;
  • het opleiden en trainen van medewerkers binnen de sociale zekerheid;
  • het inrichten van een optimale samenwerking met samenwerkingspartners;
  • het uiteen zetten van kansen en mogelijkheden om effectiever, efficiënter en slimmer te werken.

Heb je vragen?

incompany@bestuursacademie.nl
Telefoon: 035 7 604 860

Bekijk alle relevante opleidingen en trainingen voor het sociaal domein