Akkoord op Invoeringswet Omgevingswet

Thema's

Thema's

Akkoord op Invoeringswet Omgevingswet

Recent heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. Deze wet zal bijdragen aan een soepele overgang naar de nieuwe Omgevingswet en vult de wet aan met een aantal waardevolle onderdelen. Weet u al wat deze Invoeringswet inhoudt?
 

Invoeringswet Omgevingswet

De Invoeringswet is opgesteld met een aantal doelen:

  1. Een soepele overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving.
  2. Het aanpassen en intrekken van bestaande wetten.
  3. Het aanvullen van het bestaande omgevingsrecht.
  4. Het bieden van een juridisch kader voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Dankzij de Invoeringswet zal de Omgevingswet helemaal up-to-date zijn en goed van start kunnen gaan.
 

Een soepele overgang naar de Omgevingswet

Om de overgang van bestaande naar nieuwe wetgeving te regelen, vormt het overgangsrecht een belangrijk deel van de Invoeringswet. Het overgangsrecht zorgt voor meer duidelijkheid bij burgers, bedrijven en overheidsinstanties. Wat gebeurt er met een besluit dat is genomen op basis van de ‘oude’ regelgeving als de nieuwe Omgevingswet in werking treedt? En hoe wordt er na inwerkingtreding van de Omgevingswet omgegaan met procedures die in de ‘oude’ situatie zijn opgestart? Zo zal bijvoorbeeld een vergunning die uitgegeven is op basis van het ‘oude’ recht niet opnieuw aangevraagd hoeven te worden.
 

Het aanpassen en intrekken van bestaande wetten

De nieuwe Omgevingswet bundelt alle wetten vanuit het omgevingsrecht samen. Hierdoor zal een groot aantal bestaande wetten vervallen. De inhoud hiervan wordt (aangepast) ondergebracht in het nieuwe stelsel. Door de Invoeringswet kunnen ook de onderwerpen meegenomen worden die bij het maken van de Omgevingswet nog niet konden worden opgenomen. Bijvoorbeeld omdat er nog wijzigingen in gerelateerde wetten plaatsvonden.
 

Het aanvullen van het bestaande omgevingsrecht

De Invoeringswet vult de Omgevingswet aan met een aantal onderwerpen, waaronder tot nu toe:

  • Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
  • Wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Vergunning, Toezicht en Handhaving)
  • Wijzigende Europese wet- en regelgeving

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Door de invoering van de Omgevingswet hebben burgers, bedrijven, belanghebbenden en overheidsinstanties andere behoeften met betrekking tot hun onderlinge interactie. Eenduidige en toegankelijke informatie is belangrijk, zodat besluiten sneller genomen kunnen worden. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) brengt deze informatie dichterbij. Het DSO zal dienen als één digitaal loket waar de belangrijkste informatie rondom de Omgevingswet te vinden is. Onder andere regels en beleid die op een bepaalde locatie gelden en informatie over de kwaliteit van een fysieke leefomgeving. Denk aan gegevens over waterkwaliteit of geluidsbelasting. Daarnaast kunnen er in deze digitale omgeving vergunningen aangevraagd worden en meldingen gedaan worden. 

De Invoeringswet vormt het juridische kader voor het DSO. De wet legt vast wat het DSO nu eigenlijk is, wie wat moet doen en bij wie welke verantwoordelijkheden liggen.
 

Alles lezen over de Omgevingswet?

Bent u bezig met de voorbereidingen op de Omgevingswet en wilt u hier meer over weten? Download dan onze whitepaper. Hierin leest u wat de Omgevingswet betekent voor u en uw werk, hoe u een omgevingsplan opstelt en geven we u tips voor de implementatie van de Omgevingswet in uw organisatie.

Thema's

Thema's