Voorbeelden

Voorbeelden

Hieronder geven we je drie voorbeelden van gemeenten die met het model werken.

  • Een gemeente ontwikkelt op basis van het Overheidsontwikkelmodel formats voor de afdelingsplannen. Door middel van workshops wordt met de afdelingshoofden afgesproken welke thema's in de formats worden opgenomen.

Iedere drie jaar wordt bij alle acht afdelingen van deze gemeente een positiebepaling uitgevoerd. Op basis van de resultaten van onder andere de positiebepaling wordt in een ontwikkelconferentie de meest belangrijke ontwikkelpunten geselecteerd. Deze ontwikkelpunten worden in de afdelingsplannen opgenomen. Door middel van een verkeerslichtenmodel volgt de directie de voortgang van deze ontwikkelpunten.

  • Een gemeente selecteerde voor het resultaatgebied ‘Waardering door derden' uit het Overheidsontwikkelmodel 15 stakeholders die werden geïnterviewd over de ervaren kwaliteit van de relatie. In een workshop werden de resultaten van de interviews naar de leidinggevenden teruggekoppeld. Bij deze workshops waren ook een aantal stakeholders aanwezig die hun standpunt mondeling wilden toelichten.

Tijdens een werkconferentie werd het Managementteam geïnformeerd over de (on)mogelijkheden van het Overheidsontwikkelmodel. Het managementteam discussieerde over de resultaten van de voorwaardenscan en voerde ook nog een SWOT-analyse uit. Op basis van de resultaten van deze conferentie werd een organisatiebreed ontwikkeltraject opgesteld.

  • Een gemeente werkt al ruim zes jaar met het Kwaliteitsmodel. De afgelopen jaren zijn er drie organisatiebrede metingen met dit model uitgevoerd (de 0-meting, 1-meting en 2-meting). Hieruit zijn verschillende ontwikkelpunten naar voren gekomen die door de directie worden opgepakt en bewaakt.

Ook zijn alle afdelingen van de gemeente al twee keer doorgelicht met behulp van het model. Dit gebeurt door het uitvoeren van audits door speciaal opgeleide auditteams van de Bestuursacademie Nederland. Tijdens de audit wordt ook onderzoek gedaan naar doelmatigheid en doeltreffendheid. Hierover wordt apart gerapporteerd naar het college in het kader van de wettelijke verplichting 213a gemeentewet (college-onderzoeken). De gemeente heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de voortvarendheid waarom het realisatieplan E-dienstverlening is opgepakt en uitgevoerd.