Het model nader bekeken

Het model nader bekeken

Organisatieontwikkeling is een continu proces dat in elke fase speelt. In dat ontwikkelproces spelen verschillende, elkaar beïnvloedende, factoren een rol. Deze factoren moeten goed op elkaar worden afgestemd om tot een evenwichtige ontwikkeling van jouw organisatie te komen.

Vanuit deze integrale aanpak maakt het Overheidsontwikkelmodel de afstemming tussen beleid, strategie, management, medewerkers, financiën, informatie en processen (organisatiegebieden) inzichtelijk. Er wordt zowel naar de ‘harde’ (PDCA) als de ‘zachte’ (IMWR) kanten van je bedrijfsvoering gekeken. Daarnaast worden ook de resultaten (resultaatgebieden) die je organisatie behaalt in beeld gebracht.

Het model bestaat uit zes organisatiegebieden, vier resultaatgebieden en het veld ‘leren en verbeteren'.

De organisatiegebieden zijn:

 • Beleid en Strategie
 • Management
 • Medewerkers
 • Financiën
 • Informatie
 • Processen

Overheidsorganisaties organiseren en voeren activiteiten met een bepaald doel uit. De organisatiegebieden zijn de gebieden waarmee management (en bestuur) de overheidsorganisatie inrichten en besturen. Ze zet middelen in (financiën, medewerkers, informatie en processen) om beoogde doelen/effecten te kunnen bereiken. Deze doelen kunnen heel verschillend zijn. De rode draad is het realiseren van maatschappelijke effecten. Liefst tegen zo laag mogelijke kosten. Of de uitgevoerde activiteiten ook daadwerkelijk hebben geleid tot het gewenste doel wordt gemeten in de resultaatgebieden.

Deze resultaatgebieden zijn:

 • Waardering door medewerkers
 • Waardering door doelgroepen
 • Waardering door derden
 • Eindresultaten

De verbindingslijnen tussen de aandachtsgebieden geven aan dat het model een integraal karakter heeft. De verschillende elementen van het model beïnvloeden elkaar.

Leren en Verbeteren

Om vast te kunnen stellen op welke wijze de organisatie inhoud geeft aan leren en verbeteren is in het Overheidsontwikkelmodel een scan opgenomen. Op basis van de resultaten van de scan kan worden vastgesteld in welke fase van ontwikkeling de organisatie zich bevindt ten aanzien van leren en verbeteren. Immers na het in beeld hebben van de bereikte resultaten (bij de resultaatgebieden) komt de organisatie in actie om te kunnen leren en verbeteren. Deze score kun je zien als een soort check of er een juiste balans is tussen de scores van de organisatie- en de resultaatgebieden.

Deming-cirkel en IMWR-cirkel

De Deming-cirkel is de belangrijkste grondslag van het Overheidsontwikkelmodel.
Deming onderscheidt in zijn kwaliteitsfilosofie een cyclus van vier stappen om verbeteringen te realiseren: plan, do, check en act.

 • Plan: Maak een plan voordat tot uitvoering wordt overgegaan.
 • Do: Voer de geplande activiteiten conform het plan uit.
 • Check : Meet of het te realiseren doel gehaald is.
 • Act: Evalueer de uitkomst van de meting en stel op basis daarvan vervolgacties vast.

Na ‘Act' is er weer sprake van een planfase.

Naast de Deming-cirkel is in het nieuwe model ook aandacht voor de IMWR-cirkel Het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) heeft in haar uitgave van 2008 deze IMWR-cirkel geïntroduceerd. IMWR staat voor 'Inspireren' (prikkelen van de geest), 'Mobiliseren' (benutten van inspiratie en ontwikkelen van kwaliteiten van betrokkenen), 'Waarderen' (bepalen wat van waarde is en erkenning geven) en 'Reflecteren' (tijd nemen om terug te kijken).

Deze cirkel gaat er vanuit dat medewerkers een cruciale rol spelen in de ontwikkeling van de organisatie. In de PDCA-cirkel krijgt het inspireren, mobiliseren, waarderen en reflecteren van de medewerker weinig expliciete aandacht. Vandaar dat naast de PDCA-cirkel ook de IMWR-cirkel moet worden ingezet als middel om de organisatie verder te ontwikkelen. Ook in het Overheidsontwikkelmodel krijgen deze ‘zachte' elementen een herkenbare plaats naast de ‘harde' onderdelen van de Deming-cirkel.