Hoe maakt u de nieuwe raadsperiode tot een succes?

Vergroot de kans op een succesvolle nieuwe raad met onze trainingen voor raadsleden

Op 21 maart 2018 is het weer zover: de gemeenteraadsverkiezingen. En wij durven wel te voorspellen dat geen enkele raad daarna nog hetzelfde is. Op een paar herindelingsgemeenten na, waar in maart geen verkiezingen worden gehouden. De nieuwe raden zullen weer een mix zijn tussen jong en oud, tussen ervaren en onervaren. Tussen oudgedienden en bevlogen starters.

Menukaart met incompanytrainingen

Om deze raden te helpen hun raadsperiode tot een succes te maken, heeft Bestuursacademie Nederland een ‘menukaart’ ontwikkeld met compacte incompanytrainingen. Op het menu staan zowel trainingen die gericht zijn op het vergroten van kennis als trainingen waarin geoefend kan worden met vaardigheden.

Daarbij houden we goed in het oog wat de raad over deze onderwerpen moet weten om de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol goed uit te voeren. Onze ervaren trainers komen daarvoor graag naar uw raadszaal toe.

Heeft u interesse in ons inwerkprogramma of wilt u eerst meer informatie? Onze adviseur Herrick Jellema staat u graag te woord. U kunt contact met hem opnemen via hjellema@bestuursacademie.nl of 06 - 55 85 24 12.

Ons trainingsaanbod voor de nieuwe raad

Hieronder vindt u voorbeelden van trainingen die wij voor u kunnen verzorgen. Graag maken we samen met de griffie een programma dat past bij uw raad.
 

De basis:

Wegwijs in een juridische omgeving
De gemeentewet vormt de basis voor het functioneren van de raad. Maar wat regelt die wet dan voor de raad? En wat betekent dit voor de bevoegdheden en mogelijkheden van de raad? Wie heeft nu welke rol en taak?
Instrumenten van de raad
De raad kan op vele manier invloed uitoefenen. Maar welke instrumenten heeft de raad hiervoor tot zijn beschikking? Wanneer zet de raad welk instrument in?
De raad als werkgever
Als raad bent u werkgever van de griffier en de overige medewerkers van de griffie. Maar wat vraagt dat van u? Hoe geeft u invulling aan uw bevoegdheden en wat kunt u mandateren? Hoe geeft u invulling aan de functionerings- en jaargesprekken?
Integriteit
Integriteit gaat niet over goed of fout, maar over de manier waarop je omgaat met morele dilemma’s. Het gaat over waarden en normen. Twee componenten die, samen met gewoonten, de cultuur van een groep vormen. De cultuur is vaak vastgelegd in een gedragscode. Deze geeft het kader van een groep aan. Maar het hebben van zo’n gedragscode betekent nog niet dat de inhoud ervan ook daadwerkelijk wordt nageleefd. Daar is meer voor nodig, namelijk bewustwording en bewust blijven. Bewustzijn creëer je door elkaar aan te spreken op gedrag. Integer handelen beklijft door met elkaar de dialoog aan te gaan. Je bent tenslotte deel van een organisatie en haar cultuur. Samen maak en bewaak je de morele grenzen.
 

Inkomsten:

Wegwijs in gemeentefinanciën
Geld. Een van de cruciale sturingsmiddelen van de raad. Maar hoe komt de gemeente aan haar middelen? En waaraan wordt het geld uitgegeven? Hoe werken de begroting en jaarrekening?
De P&C-cyclus als sturingsinstrument voor de raad
Ieder jaar weer doorloopt de raad het planning-en-controlcircus. Veel informatie die nog veel meer vragen oproept. Hoe gebruikt u als raad deze cyclus om daadwerkelijk in control te komen?
Lezen van begrotingen
Een complete begroting lezen en begrijpen is een hele klus. Waar moet u op letten als u de begroting leest? Wat betekenen al die reserves die u ziet staan? Is dat niet hetzelfde als een voorziening? Kijkt u alleen naar cijfers of ook naar inhoud?
Wegwijs in lokale belastingen
De lokale belastingen vormen een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten. Maar waar mag u als gemeente nu eigenlijk allemaal belasting over heffen? Aan welke regels bent u gebonden? Welke relatie is er tussen belastingen en beleid? En hoe krijgt u inzicht in de consequenties van uw lokale belastingkeuzes voor inwoners en bedrijven?

 

Inhoudelijk beleid:

Wegwijs in het sociaal domein
Welke taken en beleidsruimte heeft de gemeente op het gebied van Wmo, jeugdzorg en participatie? Welke risico’s loopt de gemeente? Hoe kunt u als gemeente, na de decentralisaties van de afgelopen jaren, nu de transformatie vormgeven?
Wegwijs in het ruimtelijk domein
De ontwikkelingen binnen het ruimtelijk domein zijn de laatste jaren nauwelijks bij te houden. Waar milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water en natuur voorheen als aparte aandachtsvelden werden beschouwd, wordt het ruimtelijk domein nu steeds vaker als een geheel gezien. Welke kennis moet u als raadslid hebben van het ruimtelijk domein om uw rol goed te vervullen?
Omgevingswet
De Omgevingswet is een grote verandering voor de gemeentes. De bundeling van verschillende wetten resulteert in minder regelgeving door het Rijk en meer afwegingsruimte voor de gemeente. Die Omgevingswet gaat pas op zijn vroegst in 2019 in. Wat moet u als gemeenteraad nu al weten om daar goed op in te spelen?
Sturen op realisatie van beleidsdoelen
Als gemeenteraad wilt u kunnen controleren of de beleidseffecten die u wilt bereiken ook daadwerkelijk bereikt worden. Maar hoe doet u dat? Hoe komt u van financiële kengetallen naar inzicht in realisatie van beleidsdoelen? Hoe voorkomt u dat u verzandt in sturen op details en daardoor de grote lijn uit het oog verliest?

 

Blik naar buiten:

De gemeente van de toekomst
De maatschappij verandert ingrijpend als gevolg van individualisering, internationalisering en informatisering. We kijken samen naar wat begrippen als blockchain, big data, smart city en netwerksamenleving betekenen voor uw gemeente. Zijn dit kansen of bedreigingen voor het functioneren van de raad?
De participerende gemeenteraad
Steeds vaker nemen partijen in de samenleving zélf het initiatief om problemen in hun omgeving aan te pakken. Welke rol wilt u als gemeenteraad spelen in deze initiatieven? Maakt u al een bewuste keuze voor regisseren, stimuleren of faciliteren? Er moeten nieuwe manieren van besturen ontwikkeld worden om aan te sluiten bij maatschappelijke initiatieven en ontwikkelingen.
Scenariodenken
De complexiteit van onze moderne maatschappij maakt dat het voorspellen van de toekomst onmogelijk is. Er is niet één toekomst. Door in scenario’s te denken kunt u zich als raad voorbereiden op meerdere mogelijke scenario’s en hier uw beleidskeuzes op afstemmen. Zo wordt u minder snel verrast door ontwikkelingen.
Grip op gemeenschappelijke regelingen
Gemeenschappelijke regelingen tussen decentrale overheden zijn populaire samenwerkingsvormen in het openbaar bestuur. Bij de aanloop naar, de oprichting van en bij het gebruik van een samenwerkingsverband spelen vragen over de bevoegdheden, de samenstelling van het bestuur of de positie van de bestuurders ten opzichte van hun 'eigen' organisatie. Welke invloed heeft u als raad nog in deze situatie? Kun je de kaderstellende en controlerende rol nog goed invullen?
System awareness game
We zitten allemaal in een systeem met bijbehorende gedragsregels. Met deze game maken we de gevolgen van dit systeem inzichtelijk. Deelnemers stappen samen tijdelijk in een andere wereld en rol. Om zich zo bewust te worden van het systeem waar ze zelf in zitten. Door samen aan de slag te gaan, spelen we op een natuurlijke wijze in op de stijlen van de verschillende deelnemers. Ieder zal namelijk kiezen voor de werkwijze die het beste bij hem of haar past. Wij faciliteren in het leerproces, door steeds verschillende instrumenten aan te bieden die aansluiten bij de verschillende stijlen. Deelnemers leren met en van elkaar, daartoe daagt zowel de trainer als de groep elke deelnemer uit.

 

De vaardige raad:

Stevig staan in de media
Als raadslid bent u helemaal thuis in uw portefeuille. Alle ins en outs zijn u bekend, u kunt er uren over praten. Uw zelfvertrouwen kent geen grenzen. Laat de pers maar komen! Maar het contact met een journalist verloopt niet zelden teleurstellend. Hij begint door te vragen op details die voor u ‘gesneden koek’ zijn. U wilde een geheel ander punt maken, maar u laat zich een richting insturen die u helemaal niet in wilde. Terwijl u het zo goed in uw hoofd had… Deze mediatraining helpt u om de media met meer vertrouwen tegemoet te treden. U leert uw verhaal op een duidelijke manier neer te zetten, begrip te kweken of enthousiasme op te wekken op een manier die bij u past.
Social media
Social media is een prachtig middel om contact met de samenleving te houden. Maar het gebruik ervan is voor raadsleden ook niet zonder risico’s. Een verkeerde tweet en de pers springt erbovenop. Of u bent alleen maar aan het zenden via social media, terwijl het juist prachtige mogelijkheden biedt voor tweerichtingsverkeer. Maar welk medium is het meest geschikt voor welk doel? En tweet iedereen persoonlijk of tweet u ook als gemeenteraad?
Snellezen
Als raadslid moet u veel lezen. Hoe verhoogt u dan uw leessnelheid zodat u het grootste rendement behaalt in korte tijd? Hoe leert u structuren te herkennen en zo doelgericht een tekst te lezen zonder belangrijke informatie te missen? 
Debatteren
Hoe zorgt u ervoor dat argumenten overtuigend worden gepresenteerd? Welke technieken maken uw verhaal krachtiger én leuker om naar te kijken en luisteren? Hoe kunt u een betoog opbouwen en hoe kunt u het beste reageren op vragen? Al deze zaken komen aan bod in onze debattraining. U ontwikkelt belangrijke vaardigheden zoals spreken in het openbaar, argumenteren, presenteren en het doorzien van debat- en vergadertechnieken.
Timemanagement
Als raadslid combineert u uw werk vaak met een baan, zorgtaken en andere maatschappelijke activiteiten. U wilt uw tijd dus zó inrichten dat u bezig bent met de zaken die er echt toedoen voor uw raadslidmaatschap. Met zaken die u energie geven in plaats van kosten.
Persoonlijke presentatie
Als raadslid bent u niet alleen het visitekaartje van uw partij, maar ook dat van de gemeenteraad. Uw persoonlijke presentatie is daarbij van groot belang. Past uw uitstraling bij de ambities die u, uw partij en de raad heeft? Hoe wilt u overkomen? Welke aspecten van u als raadslid blijven nu onderbelicht? En vooral: aan welke knoppen kunt u draaien om uw uitstraling te optimaliseren, zonder aan authenticiteit in te boeten? Zodat u meer invloed en draagvlak creëert?

Aanmelden en meer informatie

Bent u enthousiast geworden en wilt u zich aanmelden voor ons inwerkprogramma? Of wilt u eerst meer weten? Neem dan contact op met onze adviseur Herrick Jellema via hjellema@bestuursacademie.nl of 06 - 55 85 24 12.

Onze website maakt gebruik van cookies.