Werkatelier Governance, Regie en Samenwerking

Werkatelier Governance, Regie en Samenwerking

Incompany

Over Bestuursacademie Nederland

Organisatie

Gemeente Westland
 

Aanleiding

De gemeente Westland wilde met haar accounthouders een gemeenschappelijke taal en werkwijze ontwikkelen in de samenwerking met externe verbonden partijen. Daarvoor was het belangrijk dat de medewerkers meer algemene kennis zouden opdoen over governance.
 

Ontwikkelvraag

Een training voor accounthouders en opdrachtgevers/projectleiders die samenwerken met externe verbonden partijen over de inhoud en principes van governance. 

De gemeente Westland wilde graag dat de deelnemers tijdens de training aan de slag gingen met een casus, zodat de training iets concreets zou opleveren. Bijvoorbeeld een nieuw actieplan of verbetervoorstel. Daarbij was er de wens dat er een cultuur zou zijn waarin mensen elkaar durfden op te zoeken en te laten zien wat er bij hun samenwerkingen speelde, met als doel van elkaar te leren en samen te zorgen voor verbeteringen binnen de gemeente Westland.
 

Leerdoelen

  1. Kennis opdoen over governance, regie en samenwerking, zodat de deelnemers hun functie nog beter kunnen uitvoeren en in staat zijn de maatschappelijke opgaven van de gemeente te behalen. 
  2. Het ontwikkelen van gemeenschappelijke uitgangspunten, kennis en taal in de gehele organisatie, zodat iedereen elkaar begrijpt, kennis uit kan wisselen en de afstemming binnen de gemeente soepel verloopt. 
  3. Samen in staat zijn om kritisch te kijken naar wat al goed gaat binnen de samenwerkingen, om bewustwording te creëren van ieders eigen rol in de organisatie en waar nodig met verbetervoorstellen te komen. 

 

Werkatelier Governance, Regie en Samenwerking

Om deze leerdoelen te behalen heeft Bestuursacademie Nederland het Werkatelier Governance, Regie en Samenwerking georganiseerd. Een programma van drie-en-een-halve dag met de volgende opbouw:

 

Dag Focus op Inhoud
1 Theorie Kennis opdoen over governance, regie en samenwerking in het algemeen. Daarnaast veel aandacht voor governance binnen de gemeente Westland als publieke organisatie.
2 Praktijk Een stukje herhaling van de theorie van dag 1 om vervolgens de link te leggen met de praktijk van de gemeente Westland. De deelnemers werden uitgedaagd om kritisch naar hun eigen verbonden partijen te kijken: 
Is het belang van alle samenwerkingen helder? 
Welke belangen vertegenwoordigen de deelnemers zelf en moeten zij dus bewaken?
Wat zijn de belangen en het krachtenveld van de stakeholders en hoe kunnen de deelnemers daarop acteren? 
Welke rollen kunnen ingezet worden binnen de samenwerkingen?
Aan het eind van deze dag werd samen met een aantal directieleden bepaald welke casussen op dag 3 van de training uitgewerkt zouden worden.
3 Casussen, eindopdracht en vaardigheden In groepjes werken aan de casussen en een eindopdracht (advies). Daarnaast gingen de deelnemers aan de slag met het ontwikkelen van vaardigheden als analytisch vermogen, doelgericht werken, luisteren, observeren en adviseren. Ook was er aandacht voor belangenafweging, flexibiliteit ten aanzien van oplossingen en in het bijzonder voor het proces om tot besluiten te komen.
4 Presentaties Eindpresentaties voor alle deelnemers, directieleden en andere geïnteresseerden van de gemeente Westland. 

 

Resultaten training Procesgericht Werken

  • Deskundigheid op het gebied van governance, regie en samenwerking. 
  • Gemeenschappelijke uitgangspunten, kennis, taal en visie.
  • Een soepele samenwerking met verbonden partijen, maar ook binnen de gemeente.
  • Betrokkenheid en bekendheid met elkaar, waardoor betrokkenen bij verbonden partijen elkaar snel weten te vinden.
  • Bruikbare adviezen voor de organisatie.

 

Reacties deelnemers werkatelier

“Door deze training hebben we een helder beeld van de rollen binnen onze organisatie en de kansen voor een goede sturing. Er is nu meer verbinding binnen het accountmanagementteam en er zijn goede perspectieven voor de toekomst. Mede dankzij de zeer betrokken docent.”
 

“Dankzij het Werkatelier Governance, Regie en Samenwerking hebben we beter inzicht in wat goed gaat en wat beter kan en moet. We hebben veel geleerd over governance in een breder verband.”
 

“De training bood ons verdieping in het onderwerp governance. Het programma was erg informatief en de docent hield ons een spiegel voor, waardoor wij een goed beeld hebben van hoe wij het op het gebied van governance als organisatie doen.”
 

“Het werkatelier heeft meer inzicht gegeven in de verschillende rollen binnen de gemeente en heeft gezorgd voor meer begrip onderling. De docent bood ons een mooie verdieping in de werking van governance en een prikkel om hiermee verder aan de slag te gaan.”
 

“Dankzij deze training is duidelijk geworden waar verschillen in rolopvattingen zitten, zodat we daar samen het gesprek over kunnen aangaan.”