Het financiële steun- en herstelpakket

Thema's

Thema's

Het financiële steun- en herstelpakket

Omdat de economische gevolgen van het coronavirus nog niet voorbij zijn, komt het kabinet met een nieuw steun- en herstelpakket dat deels doorloopt tot in de zomer van 2021. Wij geven je een actueel overzicht van de steunmaatregelen.
 

Aanvullend sociaal pakket

Goede begeleiding van mensen die hun baan verloren of dreigen te verliezen is nu heel belangrijk. Het kabinet gaat deze mensen ondersteunen met een aanvullend sociaal pakket. Er wordt € 1,4 miljard vrijgesteld voor: 

  • Meer dienstverlening en het oprichten van regionale mobiliteitsteams, zodat mensen beter begeleid kunnen worden. 
  • Het behoud van banen onder mensen die via de banenafspraak een baan hebben en mensen die in SW-bedrijven werken.
  • Het faciliteren van onder andere ontwikkeladviezen, cursussen ter verbetering van reken-, taal- en digitale vaardigheden en online scholing. 
  • Het tegengaan van een stijging van de jeugdwerkloosheid, door schoolverlaters intensief te begeleiden naar vervolgonderwijs of werk. 
  • Extra ondersteuning van mensen met problematische schulden. 

 

Oriëntatie op de toekomst

Door de coronacrisis kan niet iedereen in de toekomst gegarandeerd zijn of haar baan behouden. Om burgers te stimuleren om zich te oriënteren op de toekomst krijgen gemeenten extra middelen om coaching, advies en bij- of omscholing aan te bieden. Met deze aanvullende dienstverlening starten gemeenten uiterlijk 1 januari 2021.

Vanaf dit najaar is ook de subsidieregeling NL leert door beschikbaar. Hierdoor is het tijdelijk voor iedere werknemer of zzp’er mogelijk om gratis (online) scholing te volgen. Daarnaast is kosteloos loopbaanadvies een onderdeel van deze regeling, zodat mensen meer zicht krijgen op hun kansen op de arbeidsmarkt.
 

Verlenging van de huidige steunmaatregelen

De volgende maatregelen worden met aangepaste voorwaarden verlengd: 
 

NOW

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, de regeling voor loonkostensubsidie, wordt vanaf 1 oktober 2020 3 maal voor 3 maanden verlengd. Dit keer wijzigt het vergoedingspercentage per periode. In periode 1 (oktober tot en met december) is dit 80%, in periode 2 (januari tot en met maart) 70% en in de derde periode (april tot en met juni) daalt het percentage naar 60%. Dit geeft bedrijven de kans om hun bedrijfsvoering beter aan te passen aan de economische situatie. Ook krijgen zij meer ruimte om de loonsom aan te passen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie. Zo kunnen de bedrijven ervoor zorgen dat hun loonkosten beter aansluiten bij de omzet die ze de komende periode verwachten te behalen. Het minimale omzetverlies om aanspraak te maken op de NOW stijgt vanaf 1 januari 2021 van 20% naar 30%. 
 

TOZO

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers wordt verlengd tot 1 juli 2021. Nog steeds maken zelfstandigen met een huishoudinkomen onder het sociaal minimum aanspraak op financiële ondersteuning voor levensonderhoud. Daarbij wordt nu ook beperkt gekeken naar de financiële middelen van de zelfstandige. Bijvoorbeeld aandelen en bank- en spaarsaldi. Ander vermogen zoals een eigen woning, zakelijke apparatuur en voorraden tellen niet mee. Om in aanmerking te komen voor de inkomensondersteuning mag het totaal van de beschikbare geldmiddelen van de zelfstandige niet hoger zijn dan € 46.520,-. 
 

TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten voor mkb-ondernemers en zzp’ers kan vanaf 1 oktober 2020 nog 3 keer aangevraagd worden voor telkens een periode van 3 maanden. Iedere periode moet er een nieuwe aanvraag ingediend worden. Voorwaarde is dat de aanvrager per 3 maanden minimaal € 4.000,- kwijt is aan vaste lasten. De grens van omzetverlies gaat straks in stappen omhoog. In periode 1 (oktober tot en met december) geldt een grens van 30%, in periode 2 (januari tot en met maart) is dat 40% en in de laatste periode (april tot en met juni) 45%. De subsidie bedraagt maximaal € 90.000,- per 3 maanden in plaats van de eerder gestelde € 50.000,-. Deze grens zal na 1 januari 2021 langzaam stijgen.
 

Coronakrediet en garanties voor ondernemers

Ook regelingen als de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB), de Garantie Ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) en de Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) zijn verruimd:

  • De BMKB is beschikbaar tot en met 30 juni 2022.
  • De GO-C kan aangevraagd worden tot 15 december 2020, 17.00 uur bij RVO.
  • De KKC wordt nog steeds verstrekt, met een looptijd van maximaal 5 jaar. 


Daarnaast zijn er voor ondernemers tijdelijk verschillende belastingmaatregelen. De meeste maatregelen gelden tot 1 oktober 2020, zoals het aanvragen van belastinguitstel. Andere maatregelen lopen door tot eind 2020. Bijvoorbeeld een lagere belastingrente voor de vennootschapsbelasting. Een overzicht van deze maatregelen vind je hier

Thema's

Thema's