Hoe werk je optimaal samen met verbonden partijen?

Thema's

Thema's

Hoe werk je optimaal samen met verbonden partijen?

De overheid, bedrijven en burgers werken steeds meer samen om maatschappelijke doelen te bereiken. Wil jij zorgen voor een soepele samenwerking tussen alle verbonden partijen en binnen je eigen organisatie? Lees dan snel verder.
 

Samenwerken klinkt makkelijker dan het is

De afstemming met verbonden partijen vraagt veel tijd en aandacht en heeft veel impact op de eigen organisatie en rollen. In de praktijk hebben wij gemerkt dat gemeenten vaak tegen de volgende zaken aanlopen:

 • Binnen de gemeente is er onvoldoende gemeenschappelijke taal over verbonden partijen, waardoor de interne afstemming soms moeilijk is.
 • Er is te weinig zicht op hoeveel en welke verbonden partijen er zijn. En als daar wel zicht op is, is het vaak niet duidelijk wie de gemeente bij deze partijen vertegenwoordigt en hoe.
 • Er ontbreekt inzicht in bestuurlijke, beleidsmatige en financiële risico’s.
 • Samenwerkingen vragen om andere rollen binnen de gemeente en een nieuwe manier van sturing en controle op taakuitvoering. Hierbij verandert de rol van de gemeente van uitvoerder in opdrachtgever.
 • De continu veranderende samenleving vraagt om flexibiliteit in samenwerking, maar het is niet altijd duidelijk hoe dat werkt in de praktijk. Dit leidt tot vragen als:
 • Welke signalen geven aan dat de samenwerking niet goed verloopt?
 • Wanneer moet je hierover afstemming zoeken binnen je organisatie?
 • Hoe krijg je gewijzigde plannen en ideeën zowel intern als extern op de juiste wijze gecommuniceerd?
 

Hoe Bestuursacademie Nederland je hierbij kan helpen

Wil je de deskundigheid van jouw organisatie op het gebied van governance, regie en samenwerking vergroten? Zodat je organisatie een goed aanspreekpunt vormt voor de verbonden partijen en jullie samen in staat zijn om de maatschappelijke doelstellingen te behalen? Wij organiseren speciale werkateliers Governance, Regie en Samenwerking waarin je ontdekt hoe je de samenwerking met de verbonden partijen, maar ook de interne samenwerking binnen jouw gemeente soepel kunt laten verlopen.
 

De onderwerpen die aan bod komen tijdens het werkatelier

We starten met het vergroten van de algemene kennis over governance, regie en samenwerking. Hierbij behandelen we zowel governance in de publieke en private sector als governance binnen de gemeente. Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Cultuur
 • Processen en structuren
 • Rollen, rolopvatting en rolverwachting
 • Afstemming


We bespreken het belang van een cultuur waarin mensen elkaar durven op te zoeken en te laten zien wat er bij hun samenwerkingen speelt. Zo kan iedereen van elkaar leren en kunnen de samenwerkingsverbanden continu verbeterd worden. Daarnaast stellen we de bestaande structuren ter discussie, omdat er bij samenwerkingsverbanden nieuwe processen en structuren nodig zijn en er een andere dynamiek speelt. We maken helder wat de verschillende rollen van de gemeente zijn (denk aan faciliteren, regisseren, verbinden) en wat de rolopvattingen en -verwachtingen zijn voor samenwerkende partijen. Ook komt afstemming aan bod, waarbij de focus ligt op het begrip en de waardering voor de ander, openheid, integriteit en transparantie.
 

Kritisch reflecteren

Tijdens het werkatelier laten we de deelnemers kritisch kijken naar hun eigen verbonden partijen. Wat gaat er al goed en wat kan er beter? Is het belang van de samenwerkingsverbanden helder? Welk belang vertegenwoordigt de gemeente zelf en moet dus bewaakt worden? Welke rollen zijn er nodig binnen de samenwerking? Daarnaast is er veel aandacht voor de belangen en het krachtenveld van de stakeholders. Met welke belangen en spanningsvelden hebben gemeenten te maken? Hoe kunnen zij daarop acteren en welke vaardigheden zijn daarvoor nodig?
 

Praktijkgericht aan de slag

We besteden aandacht aan vaardigheden als analytisch vermogen, adviesvaardigheden en flexibiliteit. Deelnemers kunnen zelf casussen aandragen. In kleine groepjes worden ze uitgedaagd om met verbetervoorstellen te komen voor de korte, middellange en de lange termijn. Alle casuïstiek wordt tijdens het werkatelier gepresenteerd. Hierbij is het mogelijk om de sleutelposities uit de organisatie uit te nodigen. Zo ontstaan er in de organisatie nieuwe ideeën, duidelijkheid en een gemeenschappelijke taal over de verbonden partijen en kunnen verbetervoorstellen worden geïmplementeerd. 
 

Meld je aan voor het werkatelier

Wij willen je graag uitnodigen om geheel vrijblijvend met ons in gesprek te gaan over het rolbewustzijn binnen jouw organisatie en te bekijken wat we met het werkatelier voor jou kunnen betekenen. Je kunt hiervoor contact opnemen met Hugo Hopstaken via hhopstaken@bestuursacademie.nl of 06 - 29 02 32 76.

Thema's

Thema's