Focus op cultuur cruciaal bij implementatie Omgevingswet

Thema's

Thema's

Focus op cultuur cruciaal bij implementatie Omgevingswet

Door: Dick Spel

De Omgevingswet is meer dan een bundeling, vereenvoudiging en decentralisatie van alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. De invoering van de Omgevingswet moet ook leiden tot een andere manier van werken. Centraal staan hierbij: een integrale aanpak, meer samenwerking en meer draagvlak voor plannen en activiteiten. Hierbij is er ruimte voor initiatieven die meer creativiteit, out-of-the-boxdenken en consensus opwekken. De rol van de overheid is daarin minder bepalend. De overheid is meer regisseur, en minder politieagent.

Maar hoe werkt dat? Gaat het recht van de sterkste niet te veel overheersen? En hoe houden we met het nieuwe ‘ja, mits’ het algemeen belang goed in het vizier? De invoering van de Omgevingswet is niet alleen rozengeur en maneschijn. Er zijn genoeg kritische kanttekeningen te maken, ook binnen de organisatie. ‘Dat doen we toch allang, waarom moet het dan anders?’, ‘Dat gaat nooit werken, oude wijn in nieuwe zakken’, ‘Straks bepalen de projectontwikkelaars de regels’, ‘Dan gaan de burgers zeker vertellen hoe ik mijn werk moet doen?’ Deze en nog meer tegenwerpingen vallen de project- en procesmanagers ten deel die bezig zijn met de invoering van de Omgevingswet.
 
Hoe gaat u om met deze kritiek en weerstand tegen de komst van de Omgevingswet? Om echt te kunnen overtuigen is het uitermate belangrijk om de focus te leggen op de cultuurverandering. En om daarbij niet alleen te kijken naar de maatschappij en de bestuurscultuur, maar vooral naar de eigen organisatiecultuur. Want we willen straks natuurlijk niet in een situatie belanden waarin we ‘ja,mits’ zeggen, maar ‘nee, tenzij’ doen.

Draagvlak creëren, maar hoe?

Draagvlak voor de Omgevingswet begint met het gebruiken van de juiste tools en het leveren van maatwerk in de eigen organisatie. Hoe? De trainingen en cursussen van Bestuursacademie Nederland geven niet alleen inzicht in de huidige en de toekomstige situatie. Ze bieden vooral kennis van en inzicht in het realiseren van een cultuuromslag. Het volledige opleidingsaanbod vindt u hier.

Thema's

Thema's