Leerplichtambtenaar, bent u klaar voor de MAS?

Thema's

Thema's

Leerplichtambtenaar, bent u klaar voor de MAS?

De Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) is vanaf 2017 in gebruik genomen. Een integrale en effectieve aanpak van schoolverzuim, ontwikkeld door Ingrado, de Raad voor de Kinderbescherming, Halt en het Openbaar Ministerie. Hoe de MAS u ondersteunt bij uw taak in het stimuleren van schoolgang en bestrijden schoolverzuim, leest u hier.

Waarom de MAS?

De MAS is de opvolger van de SAS (Strafrechtelijke Aanpak Schoolverzuim). Vanuit de ketenpartners ontstond de behoefte aan een gezamenlijke visie op ongeoorloofd schoolverzuim, waarbij preventie en vrijwillige (jeugd)hulp centraal staan. De aanpak beschrijft vier routes, licht waar het kan en zwaar waar nodig, met als doel het verzuim te stoppen.

Visie en kenmerken MAS

De MAS is gestoeld op een gedeelde visie van de ketenpartners. Deze gezamenlijke visie laat zich vangen in een passend onderwijsprogramma, vroegtijdige inzet van (jeugd)hulp, ketensamenwerking en maatwerk. Afhankelijk van de achterliggende redenen en het type verzuim, kunnen verschillende routes worden gevolgd. De MAS kenmerkt zich door de beschrijving van de volgende vier routes:

- Route 1: Vrijwillige (jeugd)hulp
- Route 2: Halt-aanpak schoolverzuim
- Route 3: Jeugdhulp in verplicht kader
- Route 4: Aanpak via strafrecht

Rol van de leerplichtambtenaar

Maar voordat een ‘verzuimer’ überhaupt een specifieke route bewandelt, start u als  leerplichtambtenaar een onderzoek naar aanleiding van het gemelde verzuim. En neemt u het initiatief voor een adequaat vervolg op verzuimmeldingen. Dit alles gebeurt in overleg met de ketenpartners. U vervult een belangrijke schakelrol bij de gecoördineerde en optimale inzet van alle betrokken ketenpartners.

Waar helpt de MAS de leerplichtambtenaar?

De MAS bevat een signaleringsinstrument. Het is een hulpmiddel waarbij u aan de hand van een aantal indicatoren, zoals bijvoorbeeld het soort verzuim, kunt bepalen welke route bij het behandelen van het verzuim het meest succesvol is. Let op: dit is geen afvinklijst. Het helpt u bij het maken van een bepaalde afweging op het juiste moment. Het is aan u een afweging te maken en een aanpak te kiezen. Wat goed aansluit bij het motto van de MAS: pas toe of leg uit waarom u het niet toepast.

En, bent u klaar voor de MAS?

De MAS vraagt van de keten, en dus ook van u als leerplichtambtenaar, een andere aanpak. Een aanpak die zich eerder vertaalt in zorg dan in handhaving. Gevoed door de gedachte dat ieder kind recht heeft op passend onderwijs.
 
Wilt u zich ook graag blijven ontwikkelen als leerplichtambtenaar? Bekijk dan het aanbod in leerplicht (vak)opleidingen van Bestuursacademie Nederland.

Thema's

Thema's