Aanpak laaggeletterdheid kabinet is niet voldoende

Thema's

Thema's

Aanpak laaggeletterdheid kabinet is niet voldoende

In Nederland hebben naar schatting 2,5 miljoen mensen moeite met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Dat is een enorm maatschappelijk probleem, maar het kabinet ziet de urgentie van dit probleem niet voldoende in. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een advies aan de regering.
 

Urgentie aanpak laaggeletterdheid

De raad stelt in haar advies dat laaggeletterdheid om economische en sociale redenen sneller moet worden teruggedrongen. Zonder gerichter beleid zal het aantal laaggeletterden de komende jaren waarschijnlijk toenemen door de vergrijzing en de komst van nieuwkomers. Om het aantal laaggeletterden echt te verminderen is een structurele aanpak nodig, met meer middelen en een lange adem. “Er is echt een professionaliseringsslag nodig. Zeker in een tijd waarin zoveel wordt gesproken over een leven lang leren moet het bestrijden van laaggeletterdheid prioriteit krijgen”, aldus de SER.
 

Investeren in een landelijke aanpak 

In plaats van de verantwoordelijkheid op gemeenten af te schuiven, adviseert de SER om meer landelijk de regie te voeren vanuit het kabinet. Lokaal beleid komt niet in alle gemeenten van de grond. Een groot deel van de gemeenten geeft aan dat het lastig is om een stevige regionale educatieve agenda voor volwasseneneducatie neer te zetten. SER pleit dan ook voor landelijke kaders. Vervolgens kan de uitvoering op regionaal niveau plaatsvinden. 
 

Meer geld nodig

Bovendien is de 84 miljoen euro van het kabinet te weinig om 2,5 miljoen mensen te kunnen helpen. Het lijkt er eerder op dat om de problemen op te lossen het dubbele budget nodig is. Het begint echter met het budget effectiever in te zetten. Daarom adviseert de SER dat gemeenten beter moeten samenwerken, met werkgevers, maatschappelijke organisaties en onderwijs om de complexe problemen aan te pakken.
 

Voldoende aanbod

Volgens de SER is het belangrijk dat er in alle gemeenten een goed en bereikbaar aanbod is van cursussen voor laaggeletterden. Ook moet de kwaliteit van cursussen worden verbeterd, en worden gezorgd dat er voldoende geld is om zoveel mogelijk laaggeletterde mensen met passende scholing te helpen. De cursussen moeten worden gegeven door voldoende en goed opgeleide docenten.
 

Regionaal samenwerken

Meer maatwerk is noodzakelijk om mogelijke andere problemen aan te pakken die veroorzaakt worden door laaggeletterdheid, zoals armoede, gebrek aan zorg of een slechte woonsituatie. Hierbij is niet alleen de overheid aan zet. Ook werkgevers, maatschappelijke organisaties en vakbonden kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Zo kunnen werkgevers hun laaggeletterde medewerkers opleidingen op maat bieden. Ook vakbonden kunnen via de O&O fondsen bijdragen aan scholing binnen bedrijven. Naast de regionale aanpak is kennisuitwisseling nodig, bijvoorbeeld door een kenniscentrum in te richten.
 

Meer weten?

Wilt u het rapport van de SER teruglezen? Klik dan hier

Thema's

Thema's