Ajilon en Bestuursacademie Nederland verzorgen traineeship Finance & Control

Thema's

Thema's

Ajilon en Bestuursacademie Nederland verzorgen traineeship Finance & Control

Ajilon Young Professionals (onderdeel van Adecco Group Nederland) heeft in samenwerking met Bestuursacademie Nederland een nieuw traineeship Finance & Control gelanceerd dat zich volledig richt op de publieke sector. Hiermee wordt ingespeeld op een breed gedragen vraag naar jonge financiële professionals onder gemeenten, provincies en andere publieke organisaties. Veel organisaties kampen namelijk met een vergrijzend personeelsbestand en een geringe aanwas van jong talent.

Vooral bij decentrale overheden zijn grote veranderingen gaande die ook een grote invloed hebben op de eisen aan de financieel adviseur/consulent. Zo krijgen gemeenten meer taken van het Rijk, die tevens van hen eist dat de beschikbare financiële middelen effectiever en vooral efficiënter worden besteed. Dit vraagt om meer sturing vanuit de financiële afdeling richting andere (beleids)afdelingen en meer samenwerking met lokale en regionale partners. Financieel adviseurs dienen daarom over competenties te beschikken als: organisatiesensitiviteit, aanpassingsvermogen, communicatieve vaardigheden en klantgerichtheid. 

Praktijkgerichte opleiding
De persoonlijke focus van Ajilon YP komt tot uiting in de opbouw van het traineeship Finance & Control. Naast de werkzaamheden die de trainee vervult bij overheidsorganisaties, wordt veel tijd gereserveerd voor het volgen van een praktijkgerichte opleiding die uitgevoerd wordt door Bestuursacademie Nederland. Dankzij deze combinatie leren de trainees in een periode van twee jaar alles over het financiële reilen en zeilen bij gemeenten en provincies. Na een eerste kennismaking met het werkveld leggen ze de essentiële basis rondom ‘Besluit begroting en verantwoording’. Daarna leren ze alles over onder meer de financiële verhoudingen Rijk-gemeente, (gemeentelijke) belastingen, btw, het btw-compensatiefonds en vennootschapsbelasting. Vervolgens werken ze aan hun professionele adviesvaardigheden op beleidsniveau, die een even essentieel onderdeel zijn van hun werk als de vakinhoudelijke kennis. Ook begroten en het begrotingsproces, (financiële) informatievoorziening, de rol van de consulent, budgettering en verslaglegging komen aan de orde, net als politiek-bestuurlijke verhoudingen. 

Persoonlijke ontwikkeling
Nog belangrijker dan de praktijkgerichte opleidingsfaciliteiten is dat trainees persoonlijk worden begeleid door een fieldmanager. Deze helpt de trainee onder andere bij opstellen van een Talent Ontwikkelingsplan. Daarnaast leren trainees zichzelf op persoonlijk vlak beter kennen en verder ontwikkelen gedurende verschillende alternatieve en inspirerende trainingssessies. Uitgaande van de kwaliteiten van de trainee gaan de accountmanagers van Ajilon YP op zoek naar een passende opdrachtgever. Zo geeft Ajilon YP invulling aan zijn slogan ‘Your Best Fit’.

Thema's

Thema's