Uw veranderende rol als beleidsmedewerker

Thema's

Thema's

Uw veranderende rol als beleidsmedewerker

De samenleving verandert en de rol van de overheid verandert mee. Maar wat betekent dit precies voor uw rol als beleidsmedewerker? Hoe gaat u om met al deze veranderingen? En hoe zorgt u ervoor dat u niet alleen voldoet aan de verwachtingen van uw werkgever of opdrachtgever, maar ook aan die van de burger? Wij leggen het uit.

De veranderende rol van de overheid

De Rijksoverheid legt steeds meer taken decentraal bij provincies en gemeenten neer. Ze trekken hun handen af van bepaalde onderwerpen en geven meer en meer verantwoordelijkheden weg. Zo zijn gemeenten sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Ook de invoering van de Omgevingswet gaat uit van het subsidiariteitsbeginsel (decentraal, tenzij…). Dit betekent dat de taken en de bevoegdheden in principe worden uitgevoerd door gemeenten en waterschappen.

Betrek de burger bij uw beleid

Tegelijkertijd worden burgers vaker betrokken bij besluitvorming en het maken van beleid (burgerparticipatie). Een succesvolle samenwerking tussen burgers en overheid wordt dan ook steeds belangrijker. Als beleidsmedewerker heeft u hierin een regisserende en ondersteunende rol. U kunt hierbij denken aan:

  • Het meenemen van burgers in uw plannen
  • Het delen van uw eigen ideeën
  • Het aansluiten bij burgerinitiatieven
  • Het gezamenlijk opstellen van een visie voor de toekomst

Dit zorgt voor een realistische afstemming van beleid met de werkelijkheid.

De snelheid van beleid

Daarnaast heeft u als beleidsmedewerker te maken met de politiek. Deze wil graag snelheid bij beslissingen, veranderingen en nieuw beleid. Politici beloven de samenleving van alles en willen laten zien dat ze dit voor elkaar kunnen krijgen. Maar als beleidsmedewerker moet u er wel zorgen dat het beleid goed ontwikkeld en uitgevoerd wordt. Snelheid is niet alles. En kwaliteit krijgt u niet alleen voor elkaar, want u heeft meerdere partijen en stakeholders om rekening mee te houden.

Uw rol als beleidsmedewerker

Dit vraagt veel van u als beleidsmedewerker. Enerzijds heeft u stakeholders die snelheid willen, maar u werkt ook samen met partijen die meer begeleiding nodig hebben. U schrijft het beleid niet meer alleen achter uw bureau:

  • u heeft meerdere opdrachtgevers;
  • u heeft uw collega’s uit andere werkdisciplines nodig;
  • u werkt samen met ondernemers uit de omgeving;
  • en met burgers.

Dit maakt van u een netwerker, een spin in het web tussen alle partijen. U moet uw strategische visie opdelen en behapbaar maken voor alle partijen waarmee u samenwerkt om hen allemaal op hun eigen manier naar de eindstreep te krijgen.

Succesvolle uitvoering en doorvoering van het beleid

Dit maakt het des te belangrijk om uw rol nauwkeurig uit te voeren, waarbij u elke samenwerkende partij betrekt en op de hoogte houdt van het proces. En ondanks dat u hier wellicht niet de snelheid mee behaalt die de politiek verwacht, creëert u hiermee wel een sterke band met uw omgeving. En dit maakt de kans op het succesvol doorvoeren uitvoeren van uw beleid alleen maar groter.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de veranderende rol van beleidsmedewerkers? En welke ontwikkelingen relevant zijn voor u? Bestuursacademie Nederland heeft een groot aanbod van opleidingen en trainingen over beleid. Denk bijvoorbeeld aan de training Regisseren van beleid, waar u leert hoe u optreedt als regisseur en verbinder tussen alle belanghebbenden.

Thema's

Thema's