Bent u klaar voor het herziene BBV?

Thema's

Thema's

Bent u klaar voor het herziene BBV?

Sinds de invoering van het BBV in 2004 zijn er diverse ontwikkelingen geweest die voor het VNG-bestuur reden waren om een adviescommissie (commissie Depla) in te stellen om voorstellen te doen voor vernieuwing van het BBV. De aanbevelingen van de commissie hebben ertoe geleid dat de meeste wijzigingen met ingang van begrotingsjaar 2017 al zullen worden ingevoerd. 

Gebrek aan transparantie

De aanbevelingen volgen op de conclusie van de commissie dat de huidige documenten (begroting en jaarrekening) te weinig transparant zijn en de raad belemmeren in het voeren van de juiste discussie. Het versterken van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad is dan ook de basis van de vernieuwing. Volgens de commissie moet de begroting geen privilege zijn van de financieel deskundigen. 

Snel aan de slag

Dat de meerderheid van de wijzigingen in 2017 al van kracht wordt, betekent dat gemeenten nu snel hun administratieve organisatie op orde moeten krijgen. De wijzigingen raken veel actoren in de organisatie, van raad (hoog) tot budgetbeheerder op het laagste niveau. Het gaat niet alleen om geld, maar vooral om de zaken achter het geld. Een transparante en op de raad gerichte planning- en controlcyclus kan daar een uitstekende rol in spelen. Hierin is een voortrekkersrol weggelegd voor de controller en de financiële beleidsmedewerkers. Er zijn dus veel veranderingen in de financiële administratie, die niet zonder de hulp en support van het management gerealiseerd kunnen worden. De zorg voor een goede en adequate informatievoorziening op sturingsniveau naar directie, college en raad is het hoofddoel. Dankzij de vernieuwing is het mogelijk om efficiënter te werken. Vergelijkbaarheid en vereenvoudiging zijn de sleutelwoorden. 

Wat betekent dit concreet?

  • De raad, commissies en het college zullen samen gaan overleggen over de veranderde mogelijkheden om (bij) te sturen en te verantwoorden.
  • Bij het management en de medewerkers is draagvlak nodig voor de vernieuwing, zodat deze geborgd kan worden in de organisatie.
  • Het is niet alleen een feestje van de afdeling Financiën. De hele organisatie is ervoor nodig om de administratieve handelingen van planning en control te verminderen (bureaucratie) en nog beter te sturen.
  • Er ontstaat een samenhang tussen de documenten van planning en control op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Zo wordt het eenvoudiger om betrokkenen (bij) te sturen en kunnen zij de uitvoering van hun taken op hun eigen niveau verantwoorden. 

Op deze manier kan de vernieuwing van het BBV goed worden geïmplementeerd. Zo kunnen zaken die niet (meer) werken vanuit de allereerste opzet van het BBV in nieuwe documenten en werkzaamheden beter tot hun recht komen.

 
Heeft u hulp nodig bij het implementeren van het vernieuwde BBV in uw organisatie? Meld u dan aan voor onze Actualiteitendag Besluit Begroting en Verantwoording op 18 april.

Thema's

Thema's