Griffier, leergang

Leg de basis voor het behalen van het enige erkende diploma Adviseur Lokale Overheid!

Cursuscode: OP\ALO

Brochure aanvragen

Direct inschrijven

Deze ontvangt u direct per mail

Maximaal: 25 deelnemers
Te behalen: certificaat
Studiebelastinguren (SBU): 680 

Als beleidsfunctionaris bent u niet alleen kennishouder. U wordt ook geacht ‘beleidskundig adviesvaardig’ te zijn. Dat betekent dat u naast uw rol als 'expert' op uw vakgebied, ook in staat bent beleid te maken volgens de routes van de beleidstheorie. Bovendien moet u adequaat antwoord kunnen geven op vraagstukken die het bestuur en andere opdrachtgevers u voorleggen. Deze opleiding sluit optimaal aan op de functie-eisen, het kennisniveau en de competenties, waarover beleidsmakers moeten beschikken.

Resultaat

Na afloop van deze opleiding op hbo-niveau weet u hoe de decentrale overheid werkt, waar zij mee te maken krijgt en hoe de ambtelijke en politieke verhoudingen liggen. Hierdoor kunt u flexibel inspelen op veranderende wet- en regelgeving en andere vormen van dienstverlening. U kunt de opgedane kennis toepassen binnen de decentrale overheid en integraal en interactief beleid in de praktijk maken en toepassen. Daarnaast heeft u zowel inhoudelijke als procesmatige kennis en vaardigheden opgedaan over diverse beleidsterreinen. En u weet welke plaats lokale overheden tegenover burgers innemen. Daardoor kunt u op diverse (lokale) beleidsterreinen als professionele beleidsmedewerker optreden.

Voor mij?

U bent (beginnend) beleidsadviseur of -medewerker binnen de lokale overheid en beschikt over enige ervaring. U wil opgeleid worden tot beleidsadviseur volgens het beroepsprofiel zoals dat door de VNG is erkend.

Aanvullende informatie

Eén of meerdere modules volgen?
Wilt u niet de gehele opleiding volgen, maar bent u wel geïnteresseerd in één of meerdere modules? Dan kunt u er ook voor kiezen om deze modules los van de gehele opleiding te volgen. Voor meer informatie hierover kunt contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, tel. 0418 - 68 2870. U kunt ons ook mailen: info@bestuursacademie.nl.

Afstudeerspecialisaties
Het afstudeerjaar kent zes verschillende afstudeerspecialiaties, te weten: Bedrijfsvoering, Beleid Bestuur & Proces, Burgerzaken, Juridische Zaken, Omgeving en Sociaal Domein, waaruit u een keuze kunt maken.

Programma

De gehele opleiding Adviseur Lokale Overheid bestaat uit 2 jaar, een basisjaar en een specialisatiejaar. In het basisjaar besteden we onder meer aandacht aan wet- en regelgeving en het ontwikkelen van beleid. Ook wordt gewerkt aan de competenties die in het beroepsprofiel van beleidsmedewerkers worden vermeld. Daarmee draait het in deze opleiding niet alleen om kennis, maar ook om houding en gedrag.


Het basisjaar bestaat uit de volgende onderdelen:

Algemene wet bestuursrecht (e-learning cursus)

 • achtergronden Awb

 • relatie tot andere regelgeving
 • begrippen: bestuursorgaan, belanghebbende, besluit
 • verkeer tussen burger en bestuursorgaan
 • algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • bepalingen over besluiten
 • bezwaar en beroep
 • handhaving
 • klachtrecht
 • mandaat en delegatie

Bestuursrecht

 • bestuursrecht en privaatrecht
 • verkrijging en uitoefening bestuursbevoegdheden
 • de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de praktijk
 • handhaving
 • bezwaar en beroep: praktijk en jurisprudentie
 • bestuursschaderecht
 • Europees bestuursrecht
 • nieuwe ontwikkelingen Awb

Privaatrecht voor de overheid

 • systeem van het privaatrecht
 • onrechtmatige daad en aansprakelijkheid
 • algemene regels van vermogensrecht
 • specifieke rol van de overheid bij overeenkomsten
 • tweewegenleer en doorkruisingsleer

Grip op invloed

 • Grip krijgen op...
 • De omgeving
 • Inzicht in
 • Denkvaardigheden
 • Gedragspatronen en machtsverschillen
 • Debat en draagvlak

Hoe werkt een gemeente? (e-learning cursus)

 • plaats van de gemeente in het staatsstelsel
 • taken en bevoegdheden van het gemeentebestuur
 • de ambtelijke organisatie
 • de begrotingscyclus, beleidsvoorbereiding en -uitvoering
 • de relatie burger - medewerker
 • recente ontwikkelingen in het binnenlands bestuur

Beleidskunde

 • introductie beleidskunde (opvattingen en technieken)
 • de omgeving van de beleidsmedewerker
 • beleidsprocessen en projecten sturen
 • persoonlijke effectiviteit van de beginnende beleidsmedewerker
 • bestuur en beleid
 • beleidsontwikkeling, implementatie en uitvoering

Financiën, basiskennis (financiën voor niet-financiële medewerkers)

 • organisatie, beleid en beheer van de gemeentelijke financiën
 • begroting
 • voorjaarsnota/kadernota en tussentijdse rapportages
 • jaarstukken
 • de lasten en baten van de gemeente
 • budgetteren
 • Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
 • reserves en voorzieningen

Gemeenterecht

 • inleiding en achtergronden van de Gemeentewet
 • gemeentelijke bestuursstructuur
 • taken en bevoegdheden van de gemeentelijke bestuursorganen
 • delegatie en mandaat
 • toezicht
 • financiële middelen
 • gemeenschappelijke regelingen
 • openbaarheid

Bestuurskunde

 • het openbaar bestuur en de overheid
 • het verschil tussen een overheidsorganisatie en organisaties buiten de overheid
 • de verschillende fases in van het beleidsproces
 • het verschil tussen procesmatig en beleidsmatig werken
 • maatschappelijke vraagstukken en interdiscipinaire analyse

 

Examen, diploma, certificaat

Elke training wordt afgesloten met een toets, examen of groepsopdracht/ presentatie. Per training kunt u een deelcertificaat behalen. U sluit het basisjaar af met een individueel gesprek over het portfolio dat u gedurende het jaar heeft opgebouwd. Wanneer u alle trainingen, én het portfoliogesprek met een voldoende heeft afgerond, ontvangt u het certificaat van het basisjaar.
N.B. U dient alle trainingen van het basisjaar binnen drie jaar succesvol af te ronden.

Om het diploma Adviseur Lokale Overheid te behalen, dient u óók een afstudeervariant succesvol te hebben afgerond.

De door u gekozen opleiding/training heeft verschillende startmomenten. Kies hier de maand waarin u wilt starten.

Bij Bestuursacademie Nederland kunt u kiezen uit 4 verschillende studievarianten. Er is dus altijd een variant die bij u past. U kunt kiezen voor de dagopleiding, de zaterdagopleiding, de avondopleiding of e-Learning (thuisstudie). Kies hier welke variant u wilt volgen.

Bestuursacademie Nederland is een landelijk opleidingsinstituut en kent een zeer groot aantal opleidingsplaatsen. Er is er dus altijd een opleiding bij u in de buurt. Kies hier de gewenste locatie voor uw opleiding/training.

3 mogelijkheden

Startdatum

Variant

Dag

Locatie

08-09-2015 Dag Dinsdag Zwolle

Startdatum

Variant

Dag

Locatie

10-09-2015 Dag Donderdag De Meern

Startdatum

Variant

Dag

Locatie

11-09-2015 Dag Vrijdag Tilburg

Investering

Opleiding / training: € 5.995,-
Kosten studiemateriaal: € 1.000,-
Arrangementskosten: € 1.600,-
Examengeld: € 960,- 

Exclusief €35,- inschrijfgeld

Het merendeel van onze opleidingen bestaat uit dagopleidingen. Een dagarrangement bestaat, naast het gebruik van de zaal met alle faciliteiten, uit koffie/thee en een lunch. Voor een dagarrangement rekenen wij € 50 per persoon/per dag.
In sommige opleidingen komt het voor dat twee aaneengesloten trainingsdagen in het programma zijn opgenomen. Bij aaneengesloten trainingsdagen met een avondprogramma, dineert en overnacht u in het hotel waar de opleiding plaatsvindt.
Voor deze arrangementkosten rekenen wij € 239 per 32-uursarrangement. Deze kosten zijn exclusief 6% btw. Persoonlijke bestedingen, zoals consumpties buiten het standaard horeca-arrangement, telefoon of internetkosten, dient u zelf rechtstreeks met het hotel af te rekenen.

Uiteraard staat het u vrij te kiezen voor een arrangement zonder overnachting. In dat geval verlenen wij € 75 korting op de arrangementskosten. Houdt u er echter wel rekening mee dat u in de meeste gevallen weer vroeg aanwezig dient te zijn. Daarnaast geeft een overnachting ter plaatse meer mogelijkheden tot netwerken en het uitwisselen van ervaringen met uw medecursisten.

Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven of u gebruikmaakt van de overnachting.

Brochure aanvragen

Direct inschrijven

Deze ontvangt u direct per mail