Login
Wachtwoord
 
   
Login e-learningVolgt u alleen een e-learingmodule (die geen deel uitmaakt van een  volledige opleiding),
log dan in op Mijn E-learning Academie >.
   
   
 
Sluit venster
Persoonlijke ontwikkeling » Burger- en Publiekszaken » Adviseur Lokale Overheid, basisjaar
 

Adviseur Lokale Overheid, basisjaar

Leg de basis voor het behalen van het enige erkende diploma Adviseur Lokale Overheid! Cursuscode: OP\ALOFL

Voor mij?

U bent (beginnend) beleidsadviseur of -medewerker binnen de lokale overheid en beschikt over enige ervaring. U wil opgeleid worden tot beleidsadviseur volgens het beroepsprofiel zoals dat door de VNG is erkend.
 

In samenwerking met
Deze opleiding leidt u op volgens het beroepsprofiel zoals dat door de VNG is erkend.

Als beleidsfunctionaris bent u niet alleen kennishouder. U wordt ook geacht ‘beleidskundig adviesvaardig’ te zijn. Dat betekent dat u naast uw rol als 'expert' op uw vakgebied, ook in staat bent beleid te maken volgens de routes van de beleidstheorie. Bovendien moet u adequaat antwoord kunnen geven op vraagstukken die het bestuur en andere opdrachtgevers u voorleggen. Deze opleiding sluit optimaal aan op de functie-eisen, het kennisniveau en de competenties, waarover beleidsmakers moeten beschikken.

Resultaat

Na afloop van deze opleiding op hbo-niveau weet u hoe de decentrale overheid werkt, waar zij mee te maken krijgt en hoe de ambtelijke en politieke verhoudingen liggen. Hierdoor kunt u flexibel inspelen op veranderende wet- en regelgeving en andere vormen van dienstverlening. U kunt de opgedane kennis toepassen binnen de decentrale overheid en integraal en interactief beleid in de praktijk maken en toepassen. Daarnaast heeft u zowel inhoudelijke als procesmatige kennis en vaardigheden opgedaan over diverse beleidsterreinen. En u weet welke plaats lokale overheden tegenover burgers innemen. Daardoor kunt u op diverse (lokale) beleidsterreinen als professionele beleidsmedewerker optreden.

Programma

De gehele opleiding Adviseur Lokale Overheid bestaat uit 2 jaar, een basisjaar en een afstudeerjaar. In het basisjaar besteden we onder meer aandacht aan wet- en regelgeving en het ontwikkelen van beleid. Ook wordt gewerkt aan de competenties die in het beroepsprofiel van beleidsmedewerkers worden vermeld. Daarmee draait het in deze opleiding niet alleen om kennis, maar ook om houding en gedrag.

Het afstudeerjaar kent zes verschillende afstudeervarianten, te weten: Bedrijfsvoering, Beleid Bestuur & Proces, Burgerzaken, Juridische Zaken, Omgevingsrecht en Samenleving, waaruit u een keuze kunt maken.

Opzet

Deze opleiding bestaat uit verschillende trainingen. U kunt zelf kiezen in welke volgorde u deze trainingen wilt doorlopen en zo kunt u gedurende het hele jaar starten.

Examen, diploma, certificaat

Elke training wordt afgesloten met een toets, examen of groepsopdracht/ presentatie. Per training kunt u een deelcertificaat behalen. U sluit het basisjaar af met een individueel gesprek over het portfolio dat u gedurende het jaar heeft opgebouwd. Wanneer u ook het portfoliogesprek met een voldoende afrondt, ontvangt u het certificaat Adviseur Lokale Overheid, basisjaar. Om het certificaat van het basisjaar te behalen, dient u alle trainingen van het basisjaar binnen drie jaar af te ronden. Om het diploma Adviseur Lokale Overheid te behalen, dient u óók een afstudeervariant succesvol te hebben afgerond.

Modulen

Algemene wet bestuursrecht, e-learningcursus

Code: AJ\AWBEH
Dagdelen: 3
Investering: 235.00
Studiebelasting (SBU): 12

Programma:

Uw kennis over de Algemene wet bestuursrecht (Awb) vergroten, in uw eigen tempo en wanneer u dat wilt? Dat kan! Met de e-learning module Awb. De rol van de Awb in uw dagelijks werk is groter dan u denkt. Door het volgen van deze module wordt u zich meer bewust van deze 'juridische omgevingsfactor'. Het verder leren herkennen en erkennen van de Awb vergroot de kwaliteit van uw werk. Uw werk wordt doelmatiger en doeltreffender.

Na het volgen van deze e-learning module kent u de belangrijkste onderwerpen uit de Awb en weet u wanneer u deze belangrijke wet moet toepassen. Noodzakelijk, omdat uw werk in overeenstemming dient te zijn met de Awb. De kans op bezwaar- en beroepsprocedures neemt af, terwijl de tevredenheid bij de burgers groeit!

Aan bod komen onder meer de volgende onderwerpen:

 • achtergronden Awb
 • relatie tot andere regelgeving
 • begrippen: bestuursorgaan, belanghebbende, besluit
 • verkeer tussen burger en bestuursorgaan
 • algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • bepalingen over besluiten
 • bezwaar en beroep
 • handhaving
 • klachtrecht
 • mandaat en delegatie
 • vierde tranche Awb

Bestuursrecht

Code: AJ\BRFLX
Start: 16-09-2014 in Tilburg
18-09-2014 in Bunnik
Dagdelen: 10
Investering: € 1.695,-
Examengeld: € 160,-
Studiebelasting (SBU): 90

Programma:

U kent de Algemene wet bestuursrecht, maar wilt meer weten? Deze cursus gaat zeer uitvoerig en diep in op alle facetten van de Awb. Het biedt u daarmee een degelijke bestuursrechtelijke basis. Deze cursus kan ook als opfriscursus gebruikt worden voor diegenen die al beschikken over een stevige juridische basis.

Na afloop bent u geheel op de hoogte van alle facetten van het Bestuursrecht en weet u een concrete vertaalslag te maken naar uw werkpraktijk.

 • bestuursrecht en privaatrecht
 • verkrijging en uitoefening bestuursbevoegdheden
 • de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de praktijk
 • handhaving
 • bezwaar en beroep: praktijk en jurisprudentie
 • bestuursschaderecht
 • Europees bestuursrecht
 • nieuwe ontwikkelingen Awb

Privaatrecht voor de overheid, basiscursus (Hbo-niveau)

Code: AJ\BCPRI
Start: 10-06-2014 in Amsterdam Zuidoost
12-06-2014 in Nieuwegein
12-06-2014 in Zwolle
13-06-2014 in Tilburg
Dagdelen: 4
Investering: € 785,-
Examengeld: € 160,-
Studiebelasting (SBU): 40

Programma:

In uw dagelijks werk wordt u regelmatig geconfronteerd met het privaatrecht. Of u nu onderhandelt om tot een overeenkomst te komen, eigendommen beheert of geconfronteerd wordt met een schadeclaim, het privaatrecht is uw speelveld. De betekenis van het privaatrecht neemt steeds meer toe in de gemeentelijke praktijk. Ook daarom is een goede basiskennis van het privaatrecht voor u essentieel.

Na het volgen van deze cursus heeft u een gedegen basiskennis van het privaatrecht. De cursus heeft een inleidend karakter en dient tevens als introductie voor de privaatrechtelijke verdiepingscursussen.

 • systeem van het privaatrecht
 • onrechtmatige daad en aansprakelijkheid
 • algemene regels van vermogensrecht
 • specifieke rol van de overheid bij overeenkomsten
 • tweewegenleer en doorkruisingsleer

Grip op invloed

Code: BB\GROPI
Start: 09-09-2014 in Tilburg
11-09-2014 in Bunnik
12-09-2014 in Zwolle
Dagdelen: 14
Investering: € 2.350,-
Studiebelasting (SBU): 140

Programma:

Bij het zoeken naar oplossingen voor problemen in de samenleving, binnen uw organisatie of op uw afdeling hebt u te maken met verschillende belangen, inzichten en verwachtingen. Elke situatie is anders en verandert ook nog eens voortdurend. Steeds weer wilt u invloed uitoefenen en samenwerkingspartners bij- en aansturen om het gewenste resultaat te behalen. Hiertoe wilt u inzicht krijgen in uw eigen gedrag, houding en vaardigheden. Dit is immers van grote invloed op succesvolle samenwerking met anderen. Deze training geeft inzicht in uw eigen gedrag en vaardigheden en vergroot uw omgevingsbewustzijn. U leert situaties te doorgronden en in te spelen op gedrag van anderen. Hierdoor kunt u effectiever samenwerken.

Na afloop van deze training beschikt u over vaardigheden als debatteren, overtuigen, onderhandelen en draagvlak creëren. En u weet in welke situaties u deze vaardigheden het best kunt inzetten. Daarmee kunt u invloed uitoefenen in verschillende situaties. U leert krachtenvelden inzichtelijk te maken en kunt constructief omgaan met uw (politiek-bestuurlijke) omgeving. U kunt situaties vanuit verschillende invalshoeken benaderen, leert op die manier hoe anderen denken en kunt daar actief op anticiperen. Daarnaast kunt u inspelen op gedragspatronen van samenwerkingspartners en kunt u effectief omgaan met machtsverschillen.

Het programma bestaat uit:

Grip krijgen op

 • uw plaats in de organisatie
 • eigen werkelijkheden
 • veranderingen in uw omgeving
 • communicatie als sturingsmiddel

De omgeving

 • projectbeleving en omgevingssensitiviteit
 • krachtenveldanalyse
 • perspectieven in omgeving
 • politieke werkelijkheid

Inzicht in

 • denkmodellen en drijfveren
 • voorwaarden bij verandering
 • weerstand
 • werken aan draagvlak en perceptie

Denkvaardigheden

 • Kritisch denken
 • creatief denken

Gedragspatronen en machtsverschillen

 • inzicht in gedragspatronen
 • inspelen op verschillende soorten gedrag
 • omgaan met machtsverschillen
 • invloed uitoefenen bij machtsverschillen
 • Roos van Leary

Debat en draagvlak

 • tegenstellingen
 • debatvaardigheden en procedures
 • omgaan met perceptieverschillen
 • werken aan draagvlak

Hoe werkt een gemeente, e-learningcursus

Code: AJ\ELEAH
Dagdelen: 3
Investering: 50
Studiebelasting (SBU): 12

Programma:

Hoe ziet de gemeentelijke organisatie er uit? Welke rol speelt de burgemeester, de raad, het college, de gemeentesecretaris en de griffier? Waar zijn zij verantwoordelijk voor?

Na het volgen van deze e-learningcursus voelt u zich als nieuwkomer snel thuis in de gemeentelijke situatie. U kunt aangeven welke politieke verhoudingen een rol spelen in de organisatie en wat uw positie als medewerker is. Daarnaast kent u de basisbeginselen van de Algemene wet bestuursrecht. Bovendien leert u hoe de begrotingscyclus van de gemeente in elkaar zit.

Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • plaats van de gemeente in het staatsstelsel
 • taken en bevoegdheden van het gemeentebestuur
 • de ambtelijke organisatie
 • de begrotingscyclus, beleidsvoorbereiding en -uitvoering
 • de relatie burger - medewerker
 • recente ontwikkelingen in het binnenlands bestuur

Dit jaar bestaat de Bestuursacademie Nederland 50 jaar. Daarom kunt u deze e-learning in heel 2014 voor slechts € 50,- volgen (i.p.v. € 235,-).

Beleidskunde 1

Code: BB\LBKD1
Start: 12-05-2014 in Zaltbommel
22-09-2014 in Amersfoort
05-01-2015 in Tilburg
08-01-2015 in De Meern
09-01-2015 in Zwolle
Dagdelen: 20
Investering: € 2.795,-
Examengeld: € 160,-
Studiebelasting (SBU): 150

Programma:

Door onze steeds complexere samenleving en toegenomen bestuurlijke druk is het voor een (beginnende) beleidsmedewerker moeilijk om in (vaak) korte tijd het vak beleidsvorming te leren. De specifiek bij een organisatie behorende manieren van beleidsvorming zijn doorgaans ontstaan door allerlei organisatie-eigen cultuuraspecten en maakt het voor een (junior) beleidsmedewerker extra moeilijk om door de bomen het spreekwoordelijke beleidsbos nog te zien. Daarom heeft naast effectieve beleidsvorming (binnen de relevante netwerken; interactief) de persoonlijke effectiviteit van de beleidsontwikkelaar bij ons extra aandacht.

Na afloop van deze leergang beschikt u over de specifieke vaardigheden die nodig zijn om professioneel beleidsprocessen te organiseren en te leiden. Gedurende dit leertraject wordt u persoonlijk gecoacht door de kerndocent, enerzijds gericht op het uitwerken van de beleidscase en anderzijds op de bijbehorende vaardigheden.

De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • introductie beleidskunde (opvattingen en technieken)
 • de omgeving van de beleidsmedewerker
 • beleidsprocessen en projecten sturen
 • persoonlijke effectiviteit van de beginnende beleidsmedewerker
 • bestuur en beleid
 • beleidsontwikkeling, implementatie en uitvoering

Financiën, basiskennis (financiën voor niet-financiële medewerkers)

Code: FI\FINBA
Start: 18-09-2014 in Alkmaar
07-10-2014 in Eindhoven
13-11-2014 in Assen
Dagdelen: 6
Investering: € 995,-
Examengeld: € 160,-
Studiebelasting (SBU): 80

Programma:

Bij de planvorming, budgettering en verslaglegging van activiteiten is altijd een financiële component aanwezig. De uitvoering van deze taken is meestal toevertrouwd aan niet-financiële deskundigen. Basiskennis van financiële aspecten en begrippen is hiervoor dus noodzakelijk. Onze opleiding helpt u goed op weg in de financiële wereld en laat u onder meer kennis maken met zaken als p&c-cyclus, budgetteren, jaarstukken, kadernota en het belangrijke Besluit begroting en verantwoording.

Na afloop van deze cursus heeft u inzicht in de financiële gang van zaken binnen uw organisatie. U spreekt de taal van financieel specialisten en kunt als gesprekspartner van de afdeling Financiën optreden.

Deze cursus bestaat uit vier dagen. Tijdens de eerste drie dagen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • organisatie, beleid en beheer van de gemeentelijke financiën
 • begroting
 • voorjaarsnota/kadernota en tussentijdse rapportages
 • jaarstukken
 • de lasten en baten van de gemeente
 • budgetteren
 • BBV
 • reserves en voorzieningen

Daarnaast bestaat deze cursus uit een terugkomdag. Vaak loopt u pas in de praktijk tegen onduidelijkheden aan. Tijdens deze terugkomdag worden uw vragen beantwoordt. Bovendien kunt u uw ervaringen uit de praktijk met anderen delen.

Gemeenterecht

Code: AJ\ACGEM
Dagdelen: 4

Studiebelasting (SBU): 40

Programma:

Wilt u zich verdiepen in de achtergronden van de Gemeentewet, de taken en bevoegdheden van de gemeentelijke organen, de financiële functie en het toezicht? Deze cursus biedt u een degelijk overzicht van het actueel gemeenterecht op basis van de Gemeentewet.
Deze cursus is ook geschikt als opfriscursus.

Na afloop van deze cursus kent u de recente ontwikkelingen binnen het Gemeenterecht en heeft u meer inzicht in de organisatiestructuur binnen gemeenten. De cursus gaat in op de Gemeentewet en op bijzonderheden als financiën en gemeenschappelijke regelingen. Ook aspecten als delegatie, mandaat en toezicht komen aan bod.

Behandeld worden onder meer:

 • inleiding en achtergronden van de Gemeentewet
 • gemeentelijke bestuursstructuur
 • taken en bevoegdheden van de gemeentelijke bestuursorganen
 • delegatie en mandaat
 • toezicht
 • financiële middelen
 • gemeenschappelijke regelingen
 • openbaarheid

Bestuurskunde

Code: AJ\BESKU
Start: 13-05-2014 in Amsterdam Zuidoost
14-05-2014 in Zwolle
15-05-2014 in Nieuwegein
16-05-2014 in Tilburg
Dagdelen: 6
Investering: € 1.070,-
Examengeld: € 160,-
Studiebelasting (SBU): 60

Programma:

Op welke wijze functioneert het openbaar bestuur? In hoeverre verschillen overheidsorganisaties van organisaties en instellingen buiten de overheid? Welke organisatorische, politieke, beleidsmatige en financiële aspecten spelen een rol binnen de overheid? En in hoeverre beïnvloeden deze aspecten het overheidsoptreden? In de cursus Bestuurskunde krijgt u antwoord op deze vragen.

Tijdens deze cursus krijgt u een inleiding in de politicologie. Na afloop heeft u inzicht in belangrijke begrippen als het politieke proces, (de-)politiseren, beleidsnetwerken en 'governance'. Er is veel aandacht voor de sociale context van het politieke proces en het begrip macht. U krijgt daarnaast inzicht in het beleidsproces en de wijze waarop beleid tot stand komt.

De volgende onderwerpen staan op het programma:

 • het openbaar bestuur en de overheid
 • het verschil tussen een overheidsorganisatie en organisaties buiten de overheid
 • de verschillende fases in van het beleidsproces
 • het verschil tussen procesmatig en beleidsmatig werken
 • maatschappelijke vraagstukken en interdiscipinaire analyse

Goed om te weten

Investering

De aangeven investering per module/training is inclusief arrangementskosten. De kosten voor koffie, thee, lunch en accommodatie zijn allemaal inbegrepen.

Wij rekenen € 35,- inschrijfgeld per inschrijving.

< terug naar vorige pagina


Heeft u vragen?

Anet Bosschaart
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0418 68 2870

Al onze opleidingen en trainingen kunt u als incompany in uw eigen organisatie uitvoeren. Meer informatie over de mogelijkheden krijgt u van bovenstaande contactpersoon.

Adviseur Lokale Overheid

De opleiding Adviseur Lokale Overheid is een brede, generieke en praktijkgerichte beroepsopleiding op hbo-niveau. Wilt u meer informatie over de structuur en opzet van deze opleiding? > lees verder

Kiest u voor de Bestuursacademie? Dan kiest u voor:

 • Jarenlange ervaring in het openbaar bestuur
 • Kennis van uw werkveld
 • Gewaardeerde kwaliteit
 • Erkende diploma’s
 • Docenten uit de praktijk
 • Directe toepasbaarheid

> lees verder