Login
Wachtwoord
 
   
Login e-learningVolgt u alleen een e-learingmodule (die geen deel uitmaakt van een  volledige opleiding),
log dan in op Mijn E-learning Academie >.
Sluit venster
Persoonlijke ontwikkeling » Burger- en Publiekszaken » Adviseur Lokale Overheid, basisjaar
 

Adviseur Lokale Overheid, basisjaar

Leg de basis voor het behalen van het enige erkende diploma Adviseur Lokale Overheid! Cursuscode: OP\ALO

Voor mij?

U bent (beginnend) beleidsadviseur of -medewerker binnen de lokale overheid en beschikt over enige ervaring. U wil opgeleid worden tot beleidsadviseur volgens het beroepsprofiel zoals dat door de VNG is erkend.
aantal dagdelen: 64
studiebelastinguren (SBU): 680
te behalen: certificaat

Investering
opleiding / training: € 5.995,-
kosten studiemateriaal: € 1.000,-
arrangementskosten: € 1.600,- [i]
examengeld: € 960,-

Prijswijzigingen onder voorbehoud en exclusief € 35,- inschrijfgeld.

Waar en wanneer

  (start)datum  
Zwolle 08-09-2015  
De Meern 10-09-2015  
Tilburg 11-09-2015  

In samenwerking met
Deze opleiding leidt u op volgens het beroepsprofiel zoals dat door de VNG is erkend.

Als beleidsfunctionaris bent u niet alleen kennishouder. U wordt ook geacht ‘beleidskundig adviesvaardig’ te zijn. Dat betekent dat u naast uw rol als 'expert' op uw vakgebied, ook in staat bent beleid te maken volgens de routes van de beleidstheorie. Bovendien moet u adequaat antwoord kunnen geven op vraagstukken die het bestuur en andere opdrachtgevers u voorleggen. Deze opleiding sluit optimaal aan op de functie-eisen, het kennisniveau en de competenties, waarover beleidsmakers moeten beschikken.

Resultaat

Na afloop van deze opleiding op hbo-niveau weet u hoe de decentrale overheid werkt, waar zij mee te maken krijgt en hoe de ambtelijke en politieke verhoudingen liggen. Hierdoor kunt u flexibel inspelen op veranderende wet- en regelgeving en andere vormen van dienstverlening. U kunt de opgedane kennis toepassen binnen de decentrale overheid en integraal en interactief beleid in de praktijk maken en toepassen. Daarnaast heeft u zowel inhoudelijke als procesmatige kennis en vaardigheden opgedaan over diverse beleidsterreinen. En u weet welke plaats lokale overheden tegenover burgers innemen. Daardoor kunt u op diverse (lokale) beleidsterreinen als professionele beleidsmedewerker optreden.

Programma

De gehele opleiding Adviseur Lokale Overheid bestaat uit 2 jaar, een basisjaar en een specialisatiejaar. In het basisjaar besteden we onder meer aandacht aan wet- en regelgeving en het ontwikkelen van beleid. Ook wordt gewerkt aan de competenties die in het beroepsprofiel van beleidsmedewerkers worden vermeld. Daarmee draait het in deze opleiding niet alleen om kennis, maar ook om houding en gedrag.

Het basisjaar bestaat uit de volgende onderdelen:

Algemene wet bestuursrecht (e-learning cursus)

 • achtergronden Awb
 • relatie tot andere regelgeving
 • begrippen: bestuursorgaan, belanghebbende, besluit
 • verkeer tussen burger en bestuursorgaan
 • algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • bepalingen over besluiten
 • bezwaar en beroep
 • handhaving
 • klachtrecht
 • mandaat en delegatie

Bestuursrecht

 • bestuursrecht en privaatrecht
 • verkrijging en uitoefening bestuursbevoegdheden
 • de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de praktijk
 • handhaving
 • bezwaar en beroep: praktijk en jurisprudentie
 • bestuursschaderecht
 • Europees bestuursrecht
 • nieuwe ontwikkelingen Awb

Privaatrecht voor de overheid

 • systeem van het privaatrecht
 • onrechtmatige daad en aansprakelijkheid
 • algemene regels van vermogensrecht
 • specifieke rol van de overheid bij overeenkomsten
 • tweewegenleer en doorkruisingsleer

Grip op invloed

 • Grip krijgen op...
 • De omgeving
 • Inzicht in
 • Denkvaardigheden
 • Gedragspatronen en machtsverschillen
 • Debat en draagvlak

Hoe werkt een gemeente? (e-learning cursus)

 • plaats van de gemeente in het staatsstelsel
 • taken en bevoegdheden van het gemeentebestuur
 • de ambtelijke organisatie
 • de begrotingscyclus, beleidsvoorbereiding en -uitvoering
 • de relatie burger - medewerker
 • recente ontwikkelingen in het binnenlands bestuur

Beleidskunde

 • introductie beleidskunde (opvattingen en technieken)
 • de omgeving van de beleidsmedewerker
 • beleidsprocessen en projecten sturen
 • persoonlijke effectiviteit van de beginnende beleidsmedewerker
 • bestuur en beleid
 • beleidsontwikkeling, implementatie en uitvoering

Financiën, basiskennis (financiën voor niet-financiële medewerkers)

 • organisatie, beleid en beheer van de gemeentelijke financiën
 • begroting
 • voorjaarsnota/kadernota en tussentijdse rapportages
 • jaarstukken
 • de lasten en baten van de gemeente
 • budgetteren
 • Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
 • reserves en voorzieningen

Gemeenterecht

 • inleiding en achtergronden van de Gemeentewet
 • gemeentelijke bestuursstructuur
 • taken en bevoegdheden van de gemeentelijke bestuursorganen
 • delegatie en mandaat
 • toezicht
 • financiële middelen
 • gemeenschappelijke regelingen
 • openbaarheid

Bestuurskunde

 • het openbaar bestuur en de overheid
 • het verschil tussen een overheidsorganisatie en organisaties buiten de overheid
 • de verschillende fases in van het beleidsproces
 • het verschil tussen procesmatig en beleidsmatig werken
 • maatschappelijke vraagstukken en interdiscipinaire analyse

Examen, diploma, certificaat

Elke training wordt afgesloten met een toets, examen of groepsopdracht/ presentatie. Per training kunt u een deelcertificaat behalen. U sluit het basisjaar af met een individueel gesprek over het portfolio dat u gedurende het jaar heeft opgebouwd. Wanneer u alle trainingen, én het portfoliogesprek met een voldoende heeft afgerond, ontvangt u het certificaat van het basisjaar.
N.B. U dient alle trainingen van het basisjaar binnen drie jaar succesvol af te ronden.

Om het diploma Adviseur Lokale Overheid te behalen, dient u óók een afstudeervariant succesvol te hebben afgerond.

Aanvullende informatie

Eén of meerdere modules volgen?
Wilt u niet de gehele opleiding volgen, maar bent u wel geïnteresseerd in één of meerdere modules? Dan kunt u er ook voor kiezen om deze modules los van de gehele opleiding te volgen. Voor meer informatie hierover kunt contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, tel. 0418 - 68 2870. U kunt ons ook mailen: info@bestuursacademie.nl.

Afstudeerspecialisaties
Het afstudeerjaar kent zes verschillende afstudeerspecialiaties, te weten: Bedrijfsvoering, Beleid Bestuur & Proces, Burgerzaken, Juridische Zaken, Omgeving en Sociaal Domein, waaruit u een keuze kunt maken.

< terug naar vorige pagina


Heeft u vragen?

Daphne Bos
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0418 - 68 2870

Al onze opleidingen en trainingen kunt u als incompany in uw eigen organisatie uitvoeren. Meer informatie over de mogelijkheden krijgt u van bovenstaande contactpersoon.

Adviseur Lokale Overheid

De opleiding Adviseur Lokale Overheid is een brede, generieke en praktijkgerichte beroepsopleiding op hbo-niveau. Wilt u meer informatie over de structuur en opzet van deze opleiding? > lees verder

Kiest u voor de Bestuursacademie? Dan kiest u voor:

 • Jarenlange ervaring in het openbaar bestuur
 • Kennis van uw werkveld
 • Gewaardeerde kwaliteit
 • Erkende diploma’s
 • Docenten uit de praktijk
 • Directe toepasbaarheid

> lees verder