De essentiële zaken voor de inrichting van de treasury

De essentiële zaken voor de inrichting van de treasury

Een gemeente is zelf verantwoordelijk voor het beheer van de financiën, het geld en het kapitaal (treasury). Dit betekent alleen niet dat ze zomaar alles kan en mag doen. Sterker nog, een gemeente heeft te maken met flink wat wet- en regelgeving rondom het beheren van de treasury. Maar wat zijn nu de essentiële zaken waar u als financieel medewerker aan moet denken bij de inrichting van de treasury?
 

De treasury

Een goed ingerichte treasury zorgt ervoor dat de gemeente altijd over voldoende liquide middelen beschikt om haar activiteiten te betalen. Dit doet de gemeente door – indien noodzakelijk – aanvullend op de inkomsten vreemd kapitaal aan te trekken. Bij een overschot aan liquide middelen moeten deze middelen op een veilige manier worden uitgezet. Om de behoeften hierin goed te leren kennen, is inzicht in de toekomstige financiële stromen nodig.
 
Een goede inrichting van de treasury en hiermee de financiële positie van de gemeente is van groot belang voor de houdbaarheid van de gemeentefinanciën. Ook geeft de treasury transparantie in de financiële gegevens en de mogelijkheid om de financiën per gemeente met elkaar te vergelijken.
 

De inrichting van de treasury

Het goed inrichten en het beheren van de treasury bevat alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen, het verantwoorden over en het toezicht houden op de volgende factoren:

  • gemeentefinanciën: het vermogen en de waarde hiervan;
  • kasbeheer: de geldstromen;
  • financiële positie: voor de korte en de lange termijn;
  • risicobeheer: inzicht in alle huidige en toekomstige risico’s.
 

De essentiële zaken voor u als financieel medewerker

Voor de inrichting en het beheren van de treasury is het daarom voor u als financieel medewerker belangrijk om bovengenoemde onderdelen goed te beheersen en continu te blijven evalueren. Dit vergt niet alleen financiële kennis binnen de gemeente, maar ook kennis van de wet- en regelgeving en van de financiële markten. Verder zijn er nog een aantal andere elementen die essentieel zijn binnen een goede inrichting van de treasury:

Helikopterview over de treasury

Een helikopterview is van belang om de financiële markt en alle ontwikkelingen in de gaten te houden. Hierdoor kunt u tijdig inspelen op de gebeurtenissen en de begrotingen, budgetten en algehele treasury hierop aanpassen. Het verkrijgen en handhaven van toegang tot de financiële markten tegen acceptabele condities en in de gaten hebben wat er op korte en lange termijn wordt verwacht, is een belangrijk onderdeel om risico’s te beperken.

Duidelijke doelstellingen, richtlijnen en limieten

Binnen de wettelijke kaders is de gemeente verplicht haar doelstellingen en kaders ten aanzien van de treasury vast te stellen. Voor u als financieel medewerker is het voor de inrichting van de uitvoering van treasury belangrijk dat het volledig duidelijk is wat de doelstellingen, richtlijnen en limieten zijn.

Welk mandaat heeft u?

Om effectief te opereren op de financiële markten en het college B&W niet onnodig te belasten met de uitvoering van de treasury, kunt u als financieel medewerker mandaat krijgen om zelfstandig te opereren. Randvoorwaarde hiervoor is dat de uitvoering van het beleid periodiek gecontroleerd en geëvalueerd wordt op basis van verantwoordingsrapportages.

Beschikt u over alle financiële gegevens van de gemeente?

Voor een goede inrichting van de treasury is het van belang dat u toegang heeft tot alle financiële informatie. Denk hierbij aan saldo-informatie, rekening-courantstructuur en condities en liquiditeitsplanning voor de korte en de lange termijn.
 

De complexiteit van de treasury

Het goed inrichten en beheren van de treasury bevat veel en complexe aspecten. De gemeente verwacht hierin niet alleen kennis van de eigen financiën, maar ook van de wet- en regelgeving en van de financiële markt. Wilt u hier meer over leren en uzelf hierin ontwikkelen? Bestuursacademie Nederland biedt hiervoor de opleidingen Financiën, Planning en Control bij de Lokale Overheid (FILOK) en Treasury aan, om volledig vertrouwd te raken met de financiële achtergronden die bij uw functie horen.